Skip to main content

Danske Retskilder: Hvor findes Love & Regler

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Adgang til historiske love

Oversigt over samlinger der indeholder det ældre lovstof:

Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger, 1670 - 1839

Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre ved Trykken bekiendtgjorte Lovbud, tildeels i Udtog, og forsynede med Register og Henviisninger, 1839-1849

Love og Anordninger samt andre offentlige Kundgjørelser Danmarks Lovgivning vedkommende, 1850-1958

Lovtidende A findes på CBS Bibliotek i papir (fra 1871-2002) og er elektronisk tilgængelig via Lovtidende.dk (fra 2008 - d.d.). Indholdet i Lovtidende kan desuden søges frem via Retsinformation.

Bøger om Grundloven

Bibliotekskatalogen: søg efter litteratur om grundloven og forfatninger i øvrigt.

Søgetip: søg på Grundloven. Ved en bredere søgning søg på forfatninger og Danmark

Selskabsloven - Paragrafnøgle

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Erik Sonne's picture
Erik Sonne
Contact:
CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 F.

ph. +453815 3735
Website

Gode steder at starte

Retsinformation:

i Retsinformation kan man søge efter alle love og alle regler. Her kan du i din søgning afgrænse til kun at søge efter regler (love, bekendtgørelser mm.) og/eller afgrænse under feltet dokumenttype. På hjemmesiden for Retsinformation findes en søgevejledning


I Retsinformation er der flere hjælperedskaber til at finde love:

Danske love: oversigt over alle gældende danske love og bekendtgørelser

Populærtitler: alfabetisk oversigt over populærtitler på hovedlove/lovbekendtgørelser

Grundloven


På Folketingets hjemmeside er der omtale af og en link til en fuldtekstudgave af Grundloven.

Adgang til tidligere danske forfatninger og en engelsk udgave af Grundloven.


Litteratur:

Danmarks Riges grundlove : 1849, 1866, 1915, 1953 : i parallel opsætning / udgivet af Henning Koch og Kristian Hvidt. - 2. udgave. - Kbh. : Christian Ejlers, 2000. - 115 sider

Danske forfatningslove 1665-1953 / udgivet med indledninger af Jens Himmelstrup og Jens Møller. - 2. ændrede udgave / udgivet i samarbejde med Danmarks Juristforbund. - Schultz, 1970. - 211 sider 

Love, Lovbekendtgørelser

Lovtidende A: indeholder alle love, lovbekendtgørelser og hovedparten af bekendtgørelserne. Nummereringen af regler i Lovtidende følger kalenderåret. Vedtagne lovforslag får derfor et nyt nummer ved offentliggørelsen i Lovtidende A. De nærmere bestemmelser for Lovtidende findes på hjemmesiden, bl.a. at Lovtidende fra 1. januar 2008 er overgået til en kun at være en elektronisk udgave

Lovtidende A findes på CBS Bibliotek i papir (fra 1871-2002) og er elektronisk tilgængelig via Retsinformation (fra 2008 - d.d.)

Søgetip: indholdet i Lovtidende A kan også søges frem i Retsinformation under Regler. Under "Avanceret søgning" er det muligt at afgrænse til kun at søge i f.eks. Lovtidende A og et bestemt år.

(NB! på CBS Bibliotek i Magasin findes der udgaver af Kongelige forordninger mm. fra 1600-tallet og frem:
Samling  af Love, Anordninger, offentlige Kundgørelser, ministerielle Cirkulærer og Skrivelser m.m.)

Lovtidende B: indeholder bevillingslove som Finansloven. De er ikke tilgængelige fra Retsinformation men kan findes i elektronisk udgave (1996-d.d.) på Økonomistyrelsens hjemmeside. På CBS Bibliotek findes Lovtidende B i papir (1896-2002).

På CBS Bibliotek findes desuden "Forslag til finanslov for finansåret" (1975/76 - d.d.), "Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret" (1973/74 - d.d.) og "Finanslov for finansåret" (1973/74 - d.d.)

Lovtidende C:  indeholder internationale overenskomster, traktater og konventioner. Lovtidende C findes i papir på CBS Bibliotek (1940-2002) og elektronisk (2008 - d.d.)

Søgetip: indholdet i Lovtidende C kan også søges frem i Retsinformation under Regler. Under "Avanceret søgning" er det muligt at afgrænse til kun at søge i f.eks. Lovtidende C og et bestemt år.


 

Karnovs Lovsamling:  Der er via CBS Bibliotek adgang til Karnov i papir (1966-2001) og elektronisk via KarnovOnline, hvor der er en dynamisk opdatering med et historikmodul. Karnov indeholder de danske retsforskrifter med udførligt kommenterende noter og henvisninger til litteratur, relevante domsafgørelser, lovforberedende arbejde, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis.


 

Lovsamlinger på CBS Bibliotek: Biblioteket har en lang række lovsamlinger både mere generelle og inden for specifikke retsområder.

Søgetip: lovsamlinger og danmark og søgeord (f.eks. lovsamlinger OG danmark OG selskabsret)

 

Kommenterede love: Kommenterede love indeholder ud over gengivelse af lovens tekst kommentarer, der forklarer og uddyber de enkelte regler med henvisninger til lovforarbejder, anden juridisk litteratur og retspraksis.

Søgetip: kommenterede love og danmark og søgeord (f.eks. kommenterede love OG danmark OG konkurrenceret


 

Øvrige muligheder:

Retsinformation: i Retsinformation kan man søge efter alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager. Kronologisk er Retsinformation især dækkende fra midten af 1980'erne og frem. I mindre udstrækning er der også adgang til dokumenter fra før denne periode.

Citat fra Retsinformation: "Under "Yderligere dokumenter" kan du klikke dig videre til andre relaterede dokumenter. Hvis du eksempelvis fremsøger en lov giver linket "Lovforslag til denne lov" dig mulighed for at finde dokumenter vedrørende lovens sagsforløb. Linket "Alle bekendtgørelser m.v. og cirkulærer m.v. til denne lov" kan du anvende til at finde dokumenter, der er tilknyttet loven. På tilsvarende måde kan du ved at klikke på "Afgørelser truffet i henhold til denne lov" få en oversigt over de afgørelser, som måtte være truffet efter loven. Derudover har du mulighed for at finde eventuelle relaterede ombudsmandsberetninger under "Beretninger fra ombudsmanden, der anvender denne retsforskrift"."

Borger.dk kalder sig selv for ”Danmarks officielle hjemmeside”. Formålet er at hjælpe brugerne med at finde rundt i den offentlige sektor.

På de enkelte ministeriers hjemmeside er der både adgang til gældende lovgivning og forskelligt baggrundsmateriale. I Retsinformation findes der en Ministerieindgang med oversigt over gældende regler og afgørelser inden for hvert ministeriums ressortområde samt oversigt over fremsatte lovforslag i nuværende Folketingssamling.

Foxylex:  er en privat lovsamling og et værktøj til at finde rundt i lovene. Der er mulighed for at læse alle de danske love på engelsk. I nederste venstre hjørne er der en oversættelsesknap (NB! Oversættelserne sker ved hjælp af Googles oversættelsesværktøj, så der er ikke tale om officielle oversættelser).

Bekendtgørelser

Lovtidende A:

Bekendtgørelser findes i Lovtidende A

Retsinformation:  

Søgetip: i søgebilledet under "Avanceret søgning" kan man i feltet ”Dokumenttype” afgrænse til f.eks. bekendtgørelser.

Ministerier: på ministeriernes hjemmesider er der typisk adgang til de gældende bekendtgørelser

Cirkulærer, Vejledninger

Ministerialtidende:

her offentliggøres de cirkulærer og vejledninger, der anses at have interesse for en større kreds. I papir på CBS Bibliotek (1940-1998) og elektronisk via Retsinformation (2008 – d.d.). Ministerialtidende er nedlagt pr. 1. januar 2013. Cirkulærer mm. kan lokaliseres i Retsinformation. Søgetip: afgræns søgning ved f.eks. at vælge "Udvidet feltsøgning > Dokumenttype > Cirkulære.

Retsinformation:

Søgetip: i søgebilledet under "Avanceret søgning" kan man i feltet ”Dokumenttype” afgrænse til f.eks. cirkulærer 

Ministerier: 

ministeriernes hjemmesider er der typisk adgang til de gældende cirkulærer

Implementering af EU-direktiver i dansk ret

Retsinformation:

Den danske gennemførelse af EU-direktiver findes i Retsinformation. Klik på Udvidel feltsøgning nederst til venstre i det grønne felt og gå ned til feltet ”officielle noter” og indtast direktivnummeret, f.eks. 2003/87/EF (Direktiv om kvoter for drivhusgasemissioner)          

Oversigt over EU-direktiver:

På EU-oplysningens hjemmeside er der en oversigt over vedtagne EU-direktiver fra 1996 - d.d.      

EUR-Lex:

Direktiver kan også findes frem via søgninger i EUR-Lex. Desuden findes der N-Lex, der EU's fælles portal til national ret.                

Søgeredskaber til at finde love, bekendtgørelser mm.

Retsinfomation:

Her er der en oversigt over alle gældende danske love og lovbekendtgørelser. Desuden findes der også et ”Populærtitel register” over gældende love.

Lovtidende A og C:

I de elektroniske udgaver er der adgang til en emne- og ministerieindgang (resortregister) fra 2008 og frem


Foxylex er en privat lovsamling. Lovene kan findes frem via søgning i et søgefelt eller via en emneindgang. Lovene er tilgængelige med de seneste ændringer og er udstyret med links til Retsinformation, hvor det bl.a. er muligt at søge efter forarbejder til de enkelte love.


 

Dansk Lovregister:

Dansk Lovregister ved Topsøe Jensen udkom indtil 2009 to gange om året og findes i papirudgave på CBS Bibliotek (1962 – 2008). Her er der en oversigt over gældende trykte retsforskrifter opdelt i 32 emnegrupper og med et omfattende stikordsregister. Den aktuelle tidsmæssige afgrænsning fremgår af forordet til hvert bind.


Diverse private lovsamlinger:

Indeholder emnemæssigt mere afgrænsede områder med gengivelse af love og relevante bekendtgørelser. CBS Bibliotek har en lang række af disse lovsamlinger.

Søgetip: lovsamlinger og Danmark og søgeord (f.eks. lovsamlinger OG danmark OG erhvervsret)

Eksemper herpå er:

  • "Danske Love" (udg. af DJØF’s Forlag): indeholder alle gældende love som skønnes at have almen interesse.
  • "Lovsamling. Erhvervsret" (udg. af DJØF’s Forlag): indeholder de relavante love inden for erhvervsret.
  • "Erhvervsretlige love" (udg. af Handelshøjskolens Forlag): ligeledes en lovsamling inden for erhvervsret

Lovkommentarer, kommenterede love:

  • Karnov 1924 –

En generel kommenteret lovsamling der med få undtagelser indeholder alle gældende love og vigtige bekendtgørelser. I papirudgaven (findes på CBS Bibliotek 1966 - 2001) udkommer den hvert tredje år med løbende opdatering. Registerbindet bruges som indgang til søgningerne. I KarnovOnline er der løbende opdatering.

  • Kommenterede love:

indeholder ud over gengivelse af lovens tekst kommentarer, der forklarer de enkelte regler med henvisninger til lovforarbejder, anden juridisk litteratur og retspraksis.

Søgetip: kommenterede love og danmark og søgeord (f.eks. kommenterede love OG danmark OG arveret)