Skip to main content

Danske Retskilder: Hvor findes Retspraksis (domme, afgørelser mm.)

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Indholdsfortegnelse

Anke- og klagenævn

 

Nævnenes Hus
Nævnenes Hus sekretariatsbetjener en række 
uafhængige domstolslignende nævn. Der behandles sager inden for:

  • Erhverv
  • Forbrug
  • Sundhed
  • Miljø og Energi

Både på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og Forbrugerrådets 
hjemmesider findes en emneinddelt oversigt
over anke- og klagenævn.


I bogen "Klagehåndbogen" af Claus Leick (2. udg., 2008, Nyt Juridisk Forlag, Kbh.) er der en emneinddelt gennemgang af offentlige og private klageinstanser. I beskrivelsen af de enkelte klageinstanser kan man også læse, hvordan de enkelte nævn
​og klageinstanser er sammensat. Og hvor det har været muligt at skaffe oplysningerne, er der også statistik for bl.a. sagsbehandlingen. Bogen findes på CBS Bibliotek.

Forvaltningspraksis (Administrative afgørelser)

Ministerier (via Retsinformation)

Afgørelsesbasen indeholder administrative afgørelser af principiel karakter. Det er de enkelte ministerier selv, der foretager vurderingen af, hvilke afgørelser, der er principielle, og som dermed skal indlægges i retsinformation.dk. (OBS! Domme indlægges ikke i retsinformation.dk.)

Søgetip: Under Avanceret Søgning - Afgørelser kan du afgrænse sin søgning på bl.a. ministerieniveau. 

 

Folketingets ombudsmand

Adgang via Retsinformation - Folketingets ombudsmand  eller via Ombudsmandens hjemmeside .

Fra januar 2002 er Retsinformation.dk blevet udvidet til også at indeholde sager fra Folketingets Ombudsmand. Det er sagerne fra ombudsmandens årlige beretning, der nu er blevet lagt ind i retsinformation.dk i fuld tekst. Ombudsmanden varetager selv indlæggelsen af sagerne. Dermed vil ombudsmandens udtalelser blive gjort tilgængelige i elektronisk form i retsinformation.dk endnu inden den trykte årlige beretning foreligger. Læs mere om ombudsmanden og ombudsmandens virksomhed på ombudsmandens hjemmeside: www.ombudsmanden.dk 

Forbrugerombudsmanden

Ifølge markedsføringsloven fører Forbrugerombudsmanden (FO) tilsyn med, at private erhvervsvirksomheder og offentlige virksomheder, der kan ligestilles hermed, ikke overtræder god markedsføringsskik, lovens øvrige bestemmelser og bestemmelser fastsat af erhvervsministeren. FO søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de af erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.  Derudover fører FO også tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning m.fl.

På FO's hjemmeside er der adgang til sager og retssager, som Forbrugerombudsmanden har været involveret i.

Voldgift (privat praksis)

Voldgiftsorganer

Voldgiftsinstituttet: Der har siden 1894 eksisteret en fast voldgiftsinstitution i Danmark, som har medvirket ved løsning af tvister af forskellig art. Reglerne om voldgift blev revideret i 2004 med henblik på at bringe reglerne i over­ens­stem­melse med almindelig international standard samt igen i 2006 med henblik på at bringe reglerne i overensstemmelse med den voldgiftslov, som blev vedtaget i Danmark i 2005. Senest er reglerne blevet ændret i oktober 2007. På Voldgiftsinstituttets hjemmeside findes en oversigt (med links) til den gældende lovgivning m.m. inden for området.

Dansk Forening for Voldgift er en forening der arbejder for at fremme forståelsen og interessen for dansk og international voldgift. På foreningens hjemmeside er der samlet en række informationsressourcer om voldgift: links til en række faste voldgiftsinstitutioners hjemmesider, nationale voldgiftslove og internationale regler, voldgiftsorganisationer,  nationale voldgiftsinstitutioner og online tidsskrifter med fokus på voldgift.

Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed: beskæftiger sig med konfliktløsning på bygge- og anlægsområdet i relation til AB92,  Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer for bygge- og anlægsvirksomhed. 

CISG Nordic database: adgang til CISG domme, artikler og rapporter med relevans for de nordiske og baltiske lande

CISG Database: PACE (Pace Law School) - database vedr. CISG og International Commercial Law

CISG Unilex: her er der bl.a. mulighed for at finde domme fra enkelte lande

 

Anbefalet litteratur: Domsanalyse og Klagehåndbogen

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Erik Sonne's picture
Erik Sonne
Contact:
CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 F.

ph. +453815 3735
Website

Domstolsstyrelsen

domstolsstyrelsens hjemmeside, Domstol.dk, er der en oversigt over og beskrivelse af domstolene og deres arbejde. Ligeledes er der adgang til retslisterne for de enkelte domstole

Højesteret bringer resuméer af domme og udvalgte kendelser fra juni 2009 under punktet ”Afsagte domme mv”.  For afgørelser truffet efter september 2009 er hele afgørelsen tilgængelig i pdf-format, som findes efter resuméet. Landsretterne bringer omtale af nogle sager som pressemeddelelser. Enkelte byretter har resuméer af et udvalg af rettens domme og kendelser. Men som udgangspunkt skal man ikke vente at finde domme i fuldtekst. En mulighed er at kontakte den retsinstans, som har afsagt den dom, som man ønsker at få adgang til, se f.eks. Østre Landsrets "Bestilling af afgørelser".

Danmarks Domstoles adresser: samlet oversigt over de danske domstole med oplysninger om blandt andet adresser, telefonnumre og link til de lokale hjemmesider

Domme, domssamlinger (”generelle”)

Der findes ikke én samlet indgang i form af en database med domme, og der findes ingen formel publicering af domme. Formentlig er det under 20 % af alle afsagte domme ved de overordnede retter der offentliggøres. I en rapport fra 2004 udgivet af Domstolsstyrelsen (Rapport om etablering af en offentlig domsdatabase) findes der en del domsstatistik.

 

Ugeskrift for Retsvæsen (UfR):

Indeholder de væsenligste domme og afgørelser fra Højesteret samt udvalgte domme fra Østre/Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten. Udkommet siden 1867. UfR Online: alle afgørelser fra papirudgaven fra 1952 og frem samt udvalgte domme (ca. 4.000) fra før 1952 (historisk del – der er tale om de domme, der er nævnt i Karnovs notesamling). Papirudgaven af UfR (1867 – 2002) findes på CBS Bibliotek. UfR er inddelt i en A-sektion (med domme) og en B-sektion (med artikler).

UfR-reference: en ofte anvendt reference til domme i den juridiske litteratur er UfR-referencen
                U.2012.2102.H (Direktørerne A og B var erstatningsansvarlige)
                U=UfR; 2012=årstal; 2102=sidetal; H=Højesteret


Højesteret:

Højesteret bringer resuméer af domme og udvalgte kendelser fra juni 2009 under punktet ”Afsagte domme mv”.  For afgørelser truffet efter september 2009 er hele afgørelsen tilgængelig i pdf-format, som findes efter resuméet

Sø- og Handelsretten:

Domme afsagt efter den 1. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten er tilgængelige via domstolens hjemmeside.  


Nordisk Domssamling: 2002 - d.d.

Korte referater af vigtige domme i de nordiske højesteretter - opdelt efter emne. Henvisning til hvor afgørelserne i fuld tekst kan findes. Nordisk Domssamling har vært udgivet siden 1958.


Realregister til Domssamlingerne i Civile Sager 1840 - 1998:
Realregistrene til domssamlingerne i civile sager omfatter først og fremmest de domme, der findes i  UfR, Ugeskrift for Retsvæsen for de pågældende år. Til hver
dom findes et kort sammendrag (med reference til hvor dommen kan findes) samt henvisninger til eventuelle kommentarer i de juridiske tidsskrifter.


"Samling af Høiesteretsdomme ved hvilke underordnede Retters Domme i civile Sager ere stadfæstede in terminis" ved N.F. Schlegel. 1. Bind : Høiesteretsaarene 1846-1856, 2. Bind : 1834-1845, 3. Bind : 1818-1833.
Samling af domme afsagt ved Højesteret i årene 1818-1856

Specialsamlinger af domme

Karnov Jura
Blandt indholdet i Karnov Jura er der også adgang til retspraksis (domme, administrative   
afgørelser, ankenævnsafgørelser mm.) fra domstole, internationale domstole og
organisationer, myndigheder, ankenævn og råd, ombudsmanden, voldgiftsinstanser mm.

 

På CBS Bibliotek findes der en række mere emne- og fagspecifikke udgivelser
(bøger, fagtidsskrifter og e-ressourcer) med domme og andre retsafgørelser. 

Søgetip: Litteratur med domme og domsreferencer kan du finde ved at søge
efter: domssamlinger og søgeord (f.eks. domssamlinger OG forsikringsret).


 

 

Nedenfor er omtalt en række databaser og ressourcer på internettet, hvor der er adgang til domme og afgørelser inden for forskellige retsområder

Arbejdsret:

ArbejdsretOnline indeholder bl.a. en Afgørelsessamling, der rummer afgørelser både fra de særlige arbejdsretlige retsinstanser og fra de ordinære domstole. Derudover er der ca. 13.000 resuméer af alle mere principielle retsafgørelser med stikord fra næsten 40 instanser/tidsskrifter

Arbejdsretligt Tidsskrift: indeholder alle egentlige domme, der i årets løb er afsagt af Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og Den Kommunale Tjenestemandsret. Et udvalg af disse afgørelser er refereret i anonymiseret form, da de træffes under lukkede retsmøder.

Arbejdsrettens domme og kendelser i fuldtekst fra 2005 og frem. Afgørelserne findes fra Arbejdsretten, Tjenestemandsretterne og de Faglige Voldgiftsretter. Der er også adgang til "Nyt om kollektiv arbejdsret", som udkommer 4 gange om året med resuméer af domme og kendelser, udvalgte afgørelser fra almindelige og internationale domstole m.m., og Arbejdsrettens Årsberetninger fra 1995 og frem.

Juridisk service i LO informerede indtil september 2008 systematisk om nye domme og kendelser indenfor det arbejds- og ansættelsesretlige område.

Arvid indeholder vejledende udtalelser og konkrete afgørelser inden for arbejdsløshedsforsikringen og efterløn.

Arbejdsmiljø. Videncenter for Arbejdsmiljø har en oversigt over, hvor man kan finde lands- og højesteretsdomme fra straffesager, der er afsagt på arbejdsmiljølovens område (fra 2000 – d.d.) 

 

Ældre domme inden for arbejdsrettens område kan bl.a. findes i følgende publikationer:

 


Bolig- og lejeret, Fast ejendom:

Tidsskrift for Bygge- og Boligret, TBB (udg. af Forlaget KarnovGroup) indeholder en række domme inden for erhvervslejemål, almene boliger mm. Tidsskriftet findes også i en online udgave, TBB Online (Der er ikke adgang til dette tidsskrift via CBS Bibliotek.)

DJØF Kendelser om Fast Ejendom (papir og online) (Djøf-forlag). Indeholder udvalgte, kommenterede kendelser fra 1975- (1975-1989 kun resuméer af kendelser, 1990- kendelser i fuld tekst) (Der er ikke adgang til dette tidsskrift via CBS Bibliotek.)


Familie- og arveret:

Tidsskrift for Familie- og Arveret, TfA Online. Indeholder domme og afgørelser i familie- og arveretlige spørgsmål tilbage fra 1997 til d.d. Hér finder du afgørelser i sager, der omhandler dødboskifte, værgemål, forældremyndighed, testamenter, tvangsfjernelser og adoption. Adgang til tidsskriftet via KarnovOnline. 


 

 

Forsikringsret, erstatningsret mm.:

FED, Forsikrings- og Erstatningsretlig domssamling. FED-online indeholder (i fuldtekst) alle domme, kendelser og afgørelser, der har været bragt i Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling siden 1994 samt kendelser fra Ankenævnet for Forsikring (alle nævnets kendelser fra 1995 og frem ligger fuldtekst i FED Online). Derudover er der flere tusinde kendelser fra før 1995, afgørelser inden for dette emne fra Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret, Voldsoffernævnet (udvalgte kendelser fra 1974-, samtlige kendelser fra 1995-) og Højesteret. Ligeledes er der responsa fra Forsikring og Pension, som er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation.

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling findes i papirform på CBS Bibliotek (1994 - 2004).

 


 

Forbrugerret:

Forbrugerombudsmanden. Afgørelser efter markedsføringsloven, betalingsmiddelloven, E-handelsloven, lov om finansiel virksomhed mm.

 


IT- og EDB-ret

Dansk Forum for IT-ret  har på deres hjemmeside en oversigt over en række vigtige (danske) domme og afgørelser inden for IT-området. Der er domme tilbage fra 2002, og de er tilgængelige i fuldtekst.

Domænenavne: DK Hostmaster  administrerer alle de domænenavne der ender med .dk, og på denne hjemmeside er der adgang til det relevante lovstof på områder, statistik mm. Klagenævnet for Domænenavne behandler klager vedrørende registreringen af domænenavne, der ender på .dk.

 


Immaterialret (ophavsret, patentret mm):

Nordiskt immateriellt rättsskydd, NIR, indeholder artiklerdommeafgørelser mm. inden for immaterialretGeografisk omfatter tidsskriftet hele Norden.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Ankenævnet behandler klager over afgørelser inden for patentervaremærkerbrugsmodeller, design mm. truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.


 

Konkurrenceret:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har en oversigt over kendelser, domme og bødevedtagelser tilbage til 1996. Desuden er der adgang til afgørelser truffet af Konkurrencerådet eller Konkurrencestyrelsen tilbage til 1998.

 

Oversigt over EU-Kommissionens afgørelser (decisions) inden for konkurrenceområdet:
Adgang til en database hvor man kan søge efter kommissionens afgørelser. Det er bl.a. muligt at afgrænse sin søgning til enkelt politikområder som monopoler/karteller (antitrust/cartels), fusioner (mergers) og statsstøtte (state aid) eller via branche (NACE-kode). Kronologisk er sager tilgængelige fra: karteller (1999 - d.d.), fusioner (1990 - d.d.) og statsstøtte (2000 - d.d.).  Desuden findes der en oversigt over Antitrust cases 1964 - 1998.

 

 

 


Ligestilling:

Ligebehandlingsnævnet behandler sager vedrørende diskrimination som følge af køn, hudfarve, alder mm. Det er muligt at søge i nævnets afgørelser fra 2000 til d.d.

 


Menneskerettigheder:

Menneskerettighedsdomstolen, ECHR: bl.a. adgang til domme og HUDOC-databasen, der indeholder domme, pressemeddelelser mm.


 

Miljøretlige Afgørelser & Domme, MAD (1996 og frem). (Der er ikke adgang til dette tidsskrift / modul via CBS Bibliotek)

Miljøklagenævnets afgørelsessamling indeholder nævnets afgørelser truffet efter den 1. december 1997.


Patenter (se under Immaterialret)


Pressenævnet


Pressenævnet er et offentligt, uafhængigt nævn, der træffer afgørelser i klager over medier. Nævnets medlemmer er fra medier og offentligheden. Formandskabet består af dommere og advokater. 

Kendelser: der er kendelser online tilgængelige fra 1998 - d.d.
Årsberetninger: fra 1992 - d.d. Indeholder omtale af Pressenævnets virke, dets medlemmer og sekretariat samt gennemgang af nævnets praksis. Desuden er der et særskilt afsnit med statistik over de indbragte sager.

 

Procesbevillingsnævnet:

Procesbevillingsnævnet blev oprettet pr. 1. januar 1996 med det formål at behandle ansøgninger om 2. og 3. instansbevillinger i civile sager og straffesager.
Siden den 1. januar 2007 har Procesbevillingsnævnet endvidere haft til opgave at behandle klager over Civilstyrelsens afslag på ansøgninger om fri proces. Endelig behandler Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer for så vidt angår ansøgninger indgivet til Civilstyrelsen efter den 1. april 2016.
Kort fortalt indebærer en appeltilladelse, at en sag, der ikke ellers ville kunne ankes eller kæres, kan indbringes for en højere retsinstans. Appeltilladelse forudsætter, at sagen rejser spørgsmål af principiel karakter, eller at særlige grunde taler for tilladelse.

Årsberetninger fra Procesbevillingsnævnet fra 2002 -d.d.: indeholder afgørelser, omtale af nævnets virksomhed i de enkelte år, omtale af konkrete sager mm.


Realkreditområdet:

Realkreditankenævnet er et privat klagenævn, som er godkendt af ministeren for erhverv og vækst til at behandle klager over realkreditinstitutter.

Kendelser afsagt fra 1997 og frem kan findes på ankenævnets hjemmeside: 2011 - d.d. ligger kendelserne i fuldtekst; 1997 - 2010 ligger kendelserne i udgangspunktet i resumé, men bliver gradvist lagt ind med fuldtekst, ligesom kendelser fra før 1997 også vil blive lagt ind.

Årsberetningerne fra før 2010 findes kun i trykt form; fra 2010 og frem kun online. Uddrag af årsberetningerne findes online.

 Selskabsret: 

Nordisk tidsskrift for selskabsret (findes online som NTS Online) indeholder dels omtale af udvalgte selskabsretlige domme fra alle nordiske lande dels artikler om emner inder for selskabs- og kapitalmarkedsret.  CBS Bibliotek har alle årgange af NTS i papir (1999 - d.d.)

Tidsskrift for Skatter og Afgifter, TFS, indeholder en række domme inden for selskabs- og skatteret. Tidsskriftet findes dels i en papirudgave på CBS Bibliotek (1984 - d.d.) og en onlineudgave via Magnus (tidligere Skat & Erhverv) (1984 - d.d.)

Selskabsadvokaterne har offentligjort en række domme inden for selskabs- og aftaleret

 


 

Skatteret:

MSøg (det tidligere Magnus): giver adgang til domme, administrativeafgørelser mm. inden for områderne skat, moms og afgifter.

TfS, Tidsskrift for Skatter og Afgifter udkommer med information om domme, afgørelser, love og andre skatteretlige nyheder. Tidsskriftet findes også online via MSøg (tidligere Magnus)

Skat.dk giver adgang til en række afgørelser og kendelser inden for skatter, afgifter, told og moms. Desuden adgang til dele en appelliste over Landsskatteretssager indbragt for domstolene, dels liste over appellerede byrets- og landsretssager. Link til Afgørelsesdatabasen for Landsskatterettens kendelser og Skatterådets afgørelser fra og med 1. juli 2008, se nedenfor.

Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet: Her kan du finde Landsskatterettens kendelser og Skatterådets afgørelser afsagt fra og med den 1. juli 2008.

Meddelelser fra Skattedepartementet, 1967 - 1985: indeholder domme, afgørelser mm. inden skatteområdet

Meddelelser fra Landsskatteretten, 1945 - 1985: indeholder domme, afgørelser mm. inden skatteområdet


Strafferet

Tidsskrift for Kriminalret, TfK, indeholder domme inden for strafferetten samt faglige artikler og nyhedsoversigter med orientering om lovforslag, betænkninger, nye regler, ny litteratur mv.  (Der er ikke adgang til dette tidsskrift via CBS Bibliotek.)


 

Udbudsområdet

Udbudsportalen.dk kan du finde en række kendelser og domme på udbudsområdet i form af kendelser fra Klagenævnet for Udbud, danske domme og EU-domme

 


Udenrigshandel

Global Sales Law har på deres side en række domme og afgørelser -. herunder danske - inden for udenrigshandelsret


Varemærker (se under Immaterialret)