Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Hvor findes Retspraksis

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Dokumenttyper

Retspraksis udgøres af alle de afgørelser, der er truffet af den dømmende magts organer, dvs. Domstolen (Den Europæiske Unions Domstol), Retten i Første Instans (oprettet i 1988) og Personaleretten (oprettet i 2004):

 • Domme: domme afsiges af Domstolen og Retten i Første Instans, hvor domme afsagt i sidstnævnte kan appelleres til Domstolen
 • Generaladvokatens forslag til afgørelse (udtalelser): forslag til afgørelser i konkrete sager, der forelægges Domstolen.Disse udtalelser er stort set bygget op på samme måde som en dom. De er ikke bindende for en sags parter og for Domstolens dommere

Søgsmålstyper:

 • traktatbrudssøgsmål
 • annullationssøgsmål
 • passivitetssøgsmål
 • præjudicielle søgsmål
 • udtalelser

Se mere om EU-domstolen


 

Retsmøderapport
(NB! retsmøderapporterner er kun tilgængelige på processproget)


Den refererende dommer udarbejder en forberedende retsmøderapport, der indeholder sagens væsentlige aspekter, og angiver i givet fald de punkter, som parterne bør fokusere på i deres mundtlige indlæg. Retsmøderapporten har traditionelt været et vigtigt værktøj til dommernes forberedelse og dermed en god indgang for parterne til at konstatere, hvordan Domstolen selv forstår retssagens rammer.
Adgang: 
Indtil 1994: Retsmøderapporterne blev typisk publiceret sammen med dommen, dvs. de er til at finde dels i trykt form (Samling af afgørelser…) eller online via Curia.
1994 - 2012: de blev stadigvæk lavet, men er ikke publicerede. De skal skaffes via direkte kontakt til Presse- og Informationsafdelingen ved Domstolen
2012 - d.d.: retsmøderapporterne er afskaffet.

CVRIA APP

CVRIA APP: is the perfect tool for those wishing to stay up-to-date on the work of the Court of Justice of the European Union (CJEU), the EU’s chief judicial authority that oversees the uniform application and interpretation of EU law. Recently updated, the handy app provides easy access to the latest decisions of the Court of Justice, the General Court and the Civil Service Tribunal (including judgments, opinions and orders), as well as the latest press releases. Searches can be carried out by case number, party name, date and a free text search. The app is available in iOS and Android versions.  

EU-Domstolen

EU-Domstolen skal sikre at EU-retsakterne anvendes på samme måde i alle medlemsstater. Domstolen behandler sager indbragt af EU-institutionerne og medlemslandene (præjudicielle sager). Retten i Første Instans (oprettet i 1989) behandler sager vedrørende unfair konkurrence mellem virksomhederne (konkurrencesager), statsstøtte, handel, landbrug og sager om immaterielle rettigheder. Retten for EU-Personalesager (oprettet i 2005)  behandler sager indbragt af ansatte ved EU-institutionerne. Se bl.a. EU-Oplysningen for mere information.

Årsrapporten: indeholder en oversigt over arbejdet ved Domstolen, Retten og EU-Personaleretten, for så vidt angår retspraksis, og indeholder forskellige statistikker over retssagerne.

Pressemeddelelser: med korte omtaler af afsagte domme og kendelser

Domme

Domme kan findes via forskellige indgange:

CURIA - EU-domstolen:

 • InfoCuria - Domstolens praksis: Søgning i retspraksis, søg på dagsnummer, sagens parter, emne, dato m.m.
  Onl​inehjælp til at søge i InfoCuria
 • adgang til domme via sagsnummer, 1953 - d.d.
 • Systematisk oversigt over afgørelser (emneindgang): indeholder en systematisk opstilling af sammendrag af domme og kendelser, som Domstolen, Retten og Personaleretten har afsagt, siden de påbegyndte deres virksomhed.
 • Samling af Afgørelser fra Domstolen og Retten:  Papirudgave af EU-dommene via CBS Bibliotek
 • Offentligørelse af domme: onlineadgang til domme fra Afdeling I - Domstolen; Afdeling II - Retten; Samling af Afgørelser - Personalesager)
 • Retsvidenskabelige kommentarer til domme: Denne rubrik indeholder henvisninger til retsvidenskabelige kommentarer til domme, der er afsagt af Domstolen, Retten og EU-Personaleretten siden deres oprettelse. Inddelt i tre (kronologiske) dele, hvor litteraturen skal findes via dommens sagsnummer
 • Oversigt over de juridiske publikationer: Domme og Forslag til Afgørelser - Den Almindelige Samling og Samling af Afgørelser i Personalesager blev offentliggjort i trykt form indtil henholdsvis 2011 og 2009. For så vidt angår denne periode er kun papirversionen den officielle publikation. Den er fortsat tilgængelig hos Publikationskontoret. Afgørelserne er ligeledes tilgængelige i en pdf-version på EUR-Lex. Siden den 1. januar 2012 (Den Almindelige Samling) og den 1. januar 2010 (Samling af Afgørelser i Personalesager)  offentliggøres Samlingen udelukkende digitalt på webstedet EUR-Lex (gratis tilgængelig offentlig publikation). Nærværende websted giver ligeledes adgang til Samlingen, som er offentliggjort på EUR-Lex.

Søgedelen i CURIA er et godt redskab tll meget detaljerede søgninger. F.eks. hvis man ønsker at søge efter retspraksis truffet på baggrund af specifikke artikler i direktiver eller forordninger: 
(NB! husk at der er megen hjælp at hente i søgevejledningen og hjælpeikonerne)


EUR-Lex:

 • Søgning i EU-retspraksis: søgning efter domme mm. i EUR-Lex. Det giver samtidig adgang til relaterede dokumenter som direktiver, forordninger, anden retspraksis mm.
 • Register over EU-retspraksis: gennemse systematisk samlingen af domme og kendelser afsagt af Domstolen, Retten og Retten for EU-personalesager.

EU-Oplysningen:

DEC.NAT - National Decisions:

 • Domstolen har oprettet en samling af retspraksis fra medlemsstaternes retsinstanser på EU-rettens område
 • Les Juridictions des États membres de l'Union européenne: et overblik over retsinstanserne og procedurerne i den europæiske retsverden og indeholder en beskrivelse af retssystemerne i de 27 medlemsstater i Den Europæiske Union. Det indeholder bl.a. en grafisk præsentation af de nationale retsinstanser og bibliografiske referencer.

Europa-Kommissionen: afgørelser, beslutninger og henstillinger

en bestemt type retsakt, som er udstedt af Ministerrådet eller Kommissionen. En beslutning er ifølge artikel 288 TEUF bindende for dem, den angiver at være rettet til. Det kan være en medlemsstat, virksomhed eller personer. Den er bindende i alle enkeltheder. Disse dokumenter skal offentliggøres i EUR-Lex, hvor det er muligt at afgrænse sin søgning til kun at søge efter afgørelser / beslutninger


 

Oversigt over Kommissionens afgørelser (decisions) inden for konkurrenceområdet:

Adgang til en database hvor man kan søge efter kommissionens afgørelser. Det er bl.a. muligt at afgrænse sin søgning til enkelt politikområder som monopoler/karteller (antitrust/cartels), fusioner (mergers) og statsstøtte (state aid) eller via branche (NACE-kode). Kronologisk er sager tilgængelige fra vedr. karteller (1999 - d.d.), fusioner (1990 - d.d.) og statsstøtte (2000 - d.d.).  Desuden findes der en oversigt over Antitrust cases 1964 - 1998.

Retsmøderapporter

Retsmøderapporten, som var en god beskrivelse af rammerne for en sag, blev afskaffet fra 2012.

Hvor findes de:
Indtil udgangen af 1993: typisk publiceret sammen med dommen, dvs. de kan findes via  CURIA og i trykt form i Samling af afgørelser fra Domstolen og Retten.
1994 - 2012: har de ikke været umiddelbart tilgængelige, dvs. man skal rekvirere dem ved direkte forespørgsel hos Den Europæiske Unions Domstols presse- og informationsafdeling.
2013 - : udarbejdes ikke mere

 

 

Domsanalyse

I denne bog, "Domsanalyse", gives en indføring i, hvordan man griber en domsanalyse an. Kapitlerne 7 og 8 er med særlig fokus på EU-domme.