Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Starting Points

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Publikationskontoret (Publication Office)

Publikationskontoret har ansvaret for de udgivelser, som der ifølge EU skal udgives. Ligeledes har de ansvaret for en række onlinetjenester. Her er listet en række af de udgivelser, som Publikationskontoret har ansvaret for.

Aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter - en vejledning

Opslag / Leksika vedrørende det europæiske samarbejde

EUR-Lex

CELEX - beskrivelse af opbygningen og strukturen i CELEX, der ligger til grund for EUR-Lex

Starting Points

En kort oversigt over de centrale steder i EU med henblik på at finde dokumenter:

 

Institutionernes registre

Oversigt over de forskellige dokumentregistre i EU-systemet:

Åbenhedsregister: giver borgerne direkte adgang til oplysninger om, hvem der er involveret i aktiviteter, som søger at påvirke beslutningsprocessen i EU, hvilke interesser de arbejder for, og hvilke ressourcer der investeres i disse aktiviteter.

Register fra Rådet: det offentlige register over Rådets dokumenter, der har været operationelt siden den 1. januar 1999, indeholder henvisninger til  rådsdokumenter. Se også Arkivet i Rådet for Den Europæiske Union for endnu ældre dokumenter.

Register fra Europa Parlamentet:  henvisninger til de dokumenter, som Parlamentet har udarbejdet eller modtaget siden den 3. december 2001

Register fra Europa Kommissionen: indeholder referencer til dokumenter , som er blvet oprettet efter 1. januar 2001

Register fra Regionudvalget: adgang til dokumenter fra Regionsudvalget

Komitologi - registeret: Kommissionen har beføjelse til at gennemføre EU-lovgivning på mange områder og bistås i den forbindelse af udvalg, der består af repræsentanter fra EU-landene.Dette register indeholder baggrundsinformation og dokumenter om arbejdet i disse udvalg, herunder alle dokumenter, der sendes til Europa-Parlamentet til underretning eller behandling. Se bl.a. EU-Oplysnngen for mere information om Komitologi.

Adgang til dokumenter fra forskellige EU-institutioner - en oversigt

De nationale parlamenters kompetencer

EU's kompetencekatagorier (Hvad er EU's kompetencer)

Det er medlemslandene, som tildeler EU kompetence på et område, det vil sige, at medlemslandene beslutter, hvad EU må bestemme. Hvad EU kan eller skal tage sig af, er fastlagt i de enkelte bestemmelser i EU's traktater.

I forbindelse med forhandlingerne om Lissabon-traktaten blev EU's medlemslande enige om at gøre det mere tydeligt i traktaterne, hvilke politikområder EU er involveret i og hvordan. Det er sket ved at opstille tre overordnede kompetencekategorier og placere de enkelte politikområder herunder, jfr. tabellen nedenfor.

 

EU enekompetence

Områder med delt kompetence

Områder hvor EU kan understøtte, koordinere, supplere medlemslandene

Andre områder, der ikke er nævnt under kompetence-kategorierne

(se også under områder med delt kompetence)

Toldunion

Indre marked

Beskyttelse af menneskers sundhed

Samordning af de økonomi- og beskæftigelsespolitikken

Konkurrence-regler i det indre marked

Social- og arbejdsmarkedspolitik-ken

Industri

Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

Monetære Union (euroen)

Økonomisk, social og territorial samhørighed (regionalpolitikken)

Kultur

Forskning, teknologi og rumpolitik

Bevarelse af havets biologiske ressourcer

Landbrug og fiskeri (undtagen bevarelse af havets biologiske ressourcer)

Turisme

Udviklingssamarbejde og humanitær bistand

Fælles handelspolitik

Miljø

Civil beskyttelse

 

Indgåelse af bestemte internationale aftaler

Forbrugerbeskyttelse

 

 

 

Transport

 

 

 

Transeuropæiske net

 

 

 

Energi

 

 

 

Frihed, sikkerhed og retfærdighed

 

 

 

Fælles sikkerhedsudfordringer på folkesundhedsområdet

 

 

Forskning og Teknologisk udvikling

 

 

 

 

 

Rumpolitik

 

 

 

Udviklingsbistand

 

 

(Kilder: EU-Oplysningen (Hvad er EU's kompetencer) og SCADPlus (De grundlæggende principper for EU)