Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: EU Publikationer

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

EU - Publications

Via EU Publications (Publikationskontoret) kan man få adgang til alle publikationer, som bliver udgivet af EU og dets institutioner. EU Bookshop fungerer som boghandel, bibliotek og arkiv på nettet for publikationer helt tilbage fra 1952. Der er mere end 100 000 titler og 190 000 tilsvarende elektroniske udgaver (PDF, e bøger, CD ROM, DVD'er osv.) på mere end 50 sprog, herunder de 24 officielle EU-sprog.

På EU Bookshop er det via funktionen "Just Published" muligt at følge med i de seneste udgivelser.

Key publications of the European Union: is a catalogue listing some of the most recent and most popular titles published by the Publications Office of the European Union

EU-Tube

EU er repræsenteret på youtube via EU-Tube. Her er der bl.a. indslag fra de forskellige EU-institutioner.

EU Whoiswho

Oversigt over EU Publikationer

EU-Tidende:
EU-Tidende, Den Europæiske Unions Tidende, tidl. EF-Tidende, er en EU-publikation, hvori EU offentliggør lovgivning, meddelelser, forberedende lovgivningsarbejde og udbudsbekendtgørelser. Udkommer dagligt på alle medlemslandes sprog.

Søgemuligheder:
søgning i EU-Tidende (indtil 31. januar 2003 EF-Tidende) tilbage fra 1952 og frem. Ikke alt indhold er digitaliseret, men kan bestilles hjem. Dels mulighed for at søge ind i EU-Tidende dels mulighed for "bladre" gennem årgangene. Fra den 1. juli 2013 er den elektroniske udgave af EU-Tidende (e-EUT) autentisk og har retsvirkning.

EU-Tidende består af tre serier, L-, C- og S-serien:

 • L-serien indeholder EU -lovgivningen, herunder bl.a.
  • forordninger
  • direktiver
  • afgørelser og beslutninger
  • henstillinger
  • udtalelser.

Desuden udgives Register over gældende EF-retsforskrifter som en del af L-serien. Dette register indeholder henvisninger til de oprindelige retsakter og til eventuelle ændringer. Det indeholder også henvisninger til aftaler og konventioner, som Den Europæiske Union har indgået med tredjelande, bindende retsakter med hjemmel i traktaterne, supplerende retsakter (f.eks. afgørelser truffet af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i Rådet) og andre ikke-bindende retsakter, der er af betydning for institutionerne.
 

 • C-serien indeholder information og meddelelser vedrørende EU, herunder:
  • resuméer af afgørelser truffet af EF-Domstolen og af Retten i Første Instans
  • referater af parlamentsmøder
  • beretninger fra Revisionsretten
  • parlamentsforespørgsler og svar fra Rådet eller Kommissionen
  • udtalelser fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget
  • interessetilkendegivelser i forbindelse med EU-programmer og projekter
  • andre dokumenter i tilknytning til EU-retten
  • offentlige aftaler om fødevarebistand
  • indholdsfortegnelse til CE-serien.

 

 • ​EU-Tidende, S-serien: er et supplement til EUT og indeholder indkaldelser af udbud inden for følgende sektorer. Findes også i en onlineudgave som TED, Tenders Electronic Daily.
  TED offentliggør 520 000 udbudsbekendtgørelser om året, herunder 210 000 indkaldelser af tilbud, til en værdi af ca. 420 mia. euro.
  • offentlige aftaler om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser i alle medlemsstater
  • offentlige aftaler om forsyningsvirksomhed (vand, energi, transport og telekommunikation)
  • EU-institutionernes offentlige aftaler
  • Den Europæiske Udviklingsfonds offentlige aftaler (AVS-landene)
  • offentlige aftaler under bl.a. Phare og Tacis udbudt i Central- og Østeuropa
  • projekter finansieret af Den Europæiske Investeringsbank, Den Europæiske Centralbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling
  • offentlige aftaler udbudt i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (Norge, Island og Liechtenstein)
  • offentlige aftaler i medfør af aftalen om statslige indkøb (GPA), indgået inden for rammerne af GATT/WTO-aftalen om offentlige indkøb udbudt i Schweiz
  • bekendtgørelser vedrørende europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)
  • offentlige aftaler om ruteflyvning

Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed (General Report on the Activities of the European Union): udgives hvert år af Kommissionen og giver et overblik over EU's vigtigste initiativer og resultater

 

Andre centrale EU-publikationer

Tidsskrifter  (Periodicals)

Bulletinen for Den Europæiske Union (Bulletin of the European Union): bragte en månedlig oversigt over Europa-Kommissionens og de øvrige fællesskabsinstitutioners virksomhed. Ophørte med at udkomme i 2009.
Bulletin of the European Union. Monthly, 1994 -
(Fortsættelse af Bulletin of the European Communities, 1968-1993 / Bulletin for De Europæiske Fællesskaber, 1968-1963)

Hvor findes det: papirudgave 1994-2002; online version fra 1996-2009
Indhold: månedlig oversigt over Europa-Kommissionens og de øvrige fællesskabsinstitutioners virksomhed. Det første nummer hvert år har et indeks for det foregående år. Søgemuligheder i onlineudgaven med links til EF-Tidende (EUT) og KOM-Dokumenter


 

General Report on the Avtivities of the European Union (Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed  - fortsættelse af Almindelige beretning om De Europæiske Fællesskabers virksomhed, 1972-1993)

Beholdning: Papirudgave 1994 – ; Online: 1997 –       
Indhold: Beretningen forelægges for Europa-Parlamentet i februar og giver en samlet oversigt over Fællesskabets virksomhed i det forudgående år og med linkmuligheder til EUT- og KOM-dokumenter


 

European Economy. Quarterly. 1985 – 2015
(This series has been merged into European Economy Institutional Papers since July 2015)

Beholdning: 1985 – 2015
Placering: Papirudgave i tidsskriftssamling og Online

Indhold: Issues provide overviews of economic issues, and summaries of the economic situation. In 2002 the publications were grouped into the following series defined by their main topics: For generel oversigt over publikationerne og med arkivadgang: