Skip to Main Content

Danske Retskilder: Hvor findes Retspraksis (domme, afgørelser mm.)

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Indholdsfortegnelse

Retspraksis (domme, afgørelser mm.)

 

Domstolsstyrelsen

domstolsstyrelsens hjemmeside, Domstol.dk, er der en oversigt over og beskrivelse af domstolene og deres arbejde. Ligeledes er der adgang til retslisterne for de enkelte domstole

Højesteret bringer resuméer af domme og udvalgte kendelser fra juni 2009 under punktet ”Afsagte domme mv”.  For afgørelser truffet efter september 2009 er hele afgørelsen tilgængelig i pdf-format, som findes efter resuméet. Landsretterne bringer omtale af nogle sager som pressemeddelelser. Enkelte byretter har resuméer af et udvalg af rettens domme og kendelser. Men som udgangspunkt skal man ikke vente at finde domme i fuldtekst. En mulighed er at kontakte den retsinstans, som har afsagt den dom, som man ønsker at få adgang til, se f.eks. Østre Landsrets "Bestilling af afgørelser".

Danmarks Domstoles adresser: samlet oversigt over de danske domstole med oplysninger om blandt andet adresser, telefonnumre og link til de lokale hjemmesider

Forvaltningspraksis (Administrative afgørelser)

Ministerier (via Retsinformation)

Afgørelsesbasen indeholder administrative afgørelser af principiel karakter. Det er de enkelte ministerier selv, der foretager vurderingen af, hvilke afgørelser, der er principielle, og som dermed skal indlægges i retsinformation.dk.
(NB! Domme er der ikke adgang til via retsinformation.dk.)

Søgetip: Under Avanceret Søgning - Afgørelser kan du afgrænse sin søgning på bl.a. ministerieniveau. 

 

Folketingets ombudsmand

Adgang via Retsinformation - Folketingets ombudsmand  eller via Ombudsmandens hjemmeside .

Fra januar 2002 er Retsinformation.dk blevet udvidet til også at indeholde sager fra Folketingets Ombudsmand. Det er sagerne fra ombudsmandens årlige beretning, der nu er blevet lagt ind i retsinformation.dk i fuld tekst. Ombudsmanden varetager selv indlæggelsen af sagerne. Dermed vil ombudsmandens udtalelser blive gjort tilgængelige i elektronisk form i retsinformation.dk endnu inden den trykte årlige beretning foreligger. Læs mere om ombudsmanden og ombudsmandens virksomhed på ombudsmandens hjemmeside: www.ombudsmanden.dk 

Anbefalet litteratur: Domsanalyse og Klagehåndbogen

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Kort oversigt over de centrale kilder med henblik på domssøgning

Hvor findes dommene:
Fra 2022 findes der i princippet én samlet indgang i form af Domsdatabasen, hvor der er adgang til domme mm. For nærværende kan denne database dog ikke udfylde behovet for søgning efter retspraksis. Man er derfor stadigvæk henvist til diverse private forlagsvirksomheder, der gennem årene har udvalgt, samlet og publiceret domme og anden retspraksis. Den mest kendte udbyder er UfR, Ugeskrift for Retsvæsen. Dertil kommer så de domme, der er publiceret i juridiske specialtidsskrifter. Historisk set betegnes offentliggjorte domme som trykte domme, medens alle andre kaldes for utrykte domme. Det betyder dog ikke, at dommene tillægges forskellig retsværdi.

Domsdatabasen
Domsdatabasen: Danmarks Domstole står bag denne database, som indeholder afgørelser fra domstolene, og databasen er åben for alle. Databasen blev gjort tilgængelig fra begyndelsen af 2022 og indeholder i begyndelsen primært domme fra civile sager og udvalgte straffesager. Databasen vil gradvist blive udvidet med flere og flere domme.
Se også Lovbekendtgørelse nr. 390 af 25/4/2017 Bekendtgørelse af lov om Domstolsstyrelsen, §9a

Statistik:
Kun få af byretsdommene bliver offentliggjort og kun udvalgte domme fra landsretterne og Sø- og Handelsretten bliver trykt. Næsten alle domme afsagt af Højesteret bliver offentliggjort. Formentlig er det omkring 20 % af alle afsagte domme ved de overordnede domstole, der offentliggøres. I en rapport fra 2004 udgivet af Domstolsstyrelsen (Rapport om etablering af en offentlig domsdatabase) findes der en del domsstatistik.

Aktindsigt:
Ikke-offentliggjorte domstolsafgørelser kan - mod betaling af et retsgebyr - rekvireres fra den ret, der har afsagt kendelsen, hvis man har en retlig interesse i afgørelsen. Normal praksis er, at forskningsformål er tilstrækkeligt grundlag for retlig interesse. Se mere her for de nærmere regler for aktindsigt i domme og kendelser


Ugeskrift for Retsvæsen (UfR):

Indeholder de væsenligste domme og afgørelser fra Højesteret samt udvalgte domme fra Østre/Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten. Udkommet siden 1867. UfR Online: alle afgørelser fra papirudgaven fra 1952 og frem samt udvalgte domme (ca. 4.000) fra før 1952 (historisk del – der er tale om de domme, der er nævnt i Karnovs notesamling). Papirudgaven af UfR (1867 – 2002) findes på CBS Bibliotek. UfR er inddelt i en A-sektion (med domme) og en B-sektion (med artikler).

UfR-reference: en ofte anvendt reference til domme i den juridiske litteratur er UfR-referencen
                U.2012.2102.H (Direktørerne A og B var erstatningsansvarlige)
                U=UfR; 2012=årstal; 2102=sidetal; H=Højesteret


Domstolene:

Højesteret: bringer resuméer af domme og udvalgte kendelser fra juni 2009 under punktet ”Afsagte domme mv”.  For afgørelser truffet efter september 2009 er hele afgørelsen tilgængelig i pdf-format, som findes efter resuméet

Sø- og Handelsretten: Domme afsagt efter den 1. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten er tilgængelige via domstolens hjemmeside.  

Lands- og byretterne: Resuméer af udvalgte domme kan findes på domstol.dk

Hvor findes dommene: generelle domssamlinger (publicerede domme)

Domsdatabasen,

Danmarks Domstole står bag denne database, som indeholder afgørelser fra domstolene, og databasen er åben for alle. Databasen blev gjort tilgængelig fra begyndelsen af 2022 og indeholder i begyndelsen primært domme fra civile sager og udvalgte straffesager. Databasen vil gradvist blive udvidet med flere og flere domme.

Kort om indholdet:

 • Indholdet i basen vil primært komme til at indeholde domme afsagt efter lanceringen i begyndelsen af 2022.
 • I begyndelsen primært fokus på afgørelser fra de overordnede retter, dvs. domme fra Højesteret, Østre og Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten. Gradvist vil der blive lagt flere og flere domme fra byretterne.
 • Dommene i Domsdatabasen vil blive pseudonymiserede. Det omfatter i udgangspunktet alle personnavne, dog vil f.eks. navne på advokater og dommere i de overordnede retter være synlige. Herudover pseudonymiseres indirekte personhenførbare oplysninger.
 • Adgang til afgørelser er offentlig og afgiftsfri.

Søgetips

I søgefeltet på forsiden af Domsdatabasen kan du både søge bredt og mere specifikt ned i databasen.

 • Ved en bred søgning søger du både efter søgeresultater på tværs af sagens oplysninger (metadata) og i selve teksten i sagens dokumenter.
 • Ved en specifik søgning kan du søge på sagstype, faggruppe, instans, afsigelsesdato mm.

Du har også mulighed for at filtrere dit søgeresultat ved hjælp af de samme søgefiltre.

Find mere vejledning om, hvordan du søger i domsdatabasen 
Samme sted kan du også få en nærmere beskrivelse af de forskellige fagudtryk, der bruges i basen.

Eksport af dokumenter

Alle dokumenter kan udskrives eller downloades (i pdf-format).

API-adgang til basen

Basen tilbyder en API-adgang med to forskellige download services. Du kan enten hente sagers metadata og dokumenter fra en bruttoliste eller hente ændringer i databasen foretaget fra en angiven dato.
Der skal ansøges om at få en API-adgang til Domsdatabasen.
Mere om API-løsningen og ansøgningsprocessen her

Ugeskrift for Retsvæsen (UfR):

Indeholder de væsentligste domme og afgørelser fra Højesteret samt udvalgte domme fra Østre/Vestre Landsret og Sø- og Handelsretten. Udkommet siden 1867. 
UfR Online: alle afgørelser fra papirudgaven fra 1952 og frem samt udvalgte domme (ca. 4.000) fra før 1952 (historisk del – der er tale om de domme, der er nævnt i Karnovs notesamling). Alle afgørelser har overskrift og resumé, der kort belyser sagens aspekter og præmisserne for afgørelsen. Yderligere findes sidemarkering, som svarer til UfR’s trykte version.

 Papirudgaven af UfR (1867 – 2002) findes på CBS Bibliotek. UfR er inddelt i en A-sektion (med domme) og en B-sektion (med artikler).

UfR-reference: en ofte anvendt reference til domme i den juridiske litteratur er UfR-referencen
                U.2012.2102.H (Direktørerne A og B var erstatningsansvarlige)
                U=UfR; 2012=årstal; 2102=sidetal; H=Højesteret

Højesteret: bringer resuméer af domme og udvalgte kendelser fra juni 2009 under punktet ”Afsagte domme mv”.  For afgørelser truffet efter september 2009 er hele afgørelsen tilgængelig i pdf-format, som findes efter resuméet

Sø- og Handelsretten: Domme afsagt efter den 1. januar 2002 ved Sø- og Handelsretten er tilgængelige via domstolens hjemmeside.  

Lands- og byretterne: Resuméer af udvalgte domme kan findes på domstol.dk

Karnov Jura

Blandt indholdet i Karnov Jura er der også adgang til retspraksis (domme, administrative   
afgørelser, ankenævnsafgørelser mm.) fra domstole, internationale domstole og
organisationer, myndigheder, ankenævn og råd, ombudsmanden, voldgiftsinstanser mm.
Også muligt at emneafgrænse sin søgning efter domme og afgørelser.
 

Nordisk Domssamling: 2002 - d.d. (open access journal)

Korte referater af vigtige domme i de nordiske højesteretter - opdelt efter emne. Henvisning til hvor afgørelserne i fuld tekst kan findes. Nordisk Domssamling har vært udgivet siden 1958.


Realregister til Domssamlingerne i Civile Sager 1840 - 1998:
Realregistrene til domssamlingerne i civile sager omfatter først og fremmest de domme, der findes i  UfR, Ugeskrift for Retsvæsen for de pågældende år. Til hver 
dom findes et kort sammendrag (med reference til hvor dommen kan findes) samt henvisninger til eventuelle kommentarer i de juridiske tidsskrifter.


Højesteretstidende (Kbh: G.E.C. Gad, 1857-1959): indeholder udvalgte domme fra Højesteret
(ikke tilgængelig via CBS Bibliotek)


Sø- og Handelsretstidende (Kbh. 1862 - 1968):
udkom 1862-1909 og 1910-1968 (ny serie) (alle årgange er tilgængelige på CBS Bibliotek)

Sø- og Handelsretstidende indeholder primært afgørelser, kendelser og domme fra Sø- og Handelsretten og andre relevante myndigheder og instanser, der arbejder med sager relateret til sø- og handelsret


"Samling af Høiesteretsdomme ved hvilke underordnede Retters Domme i civile Sager ere stadfæstede in terminis"

Udgivet af N.F. Schlegel. 1. Bind : Høiesteretsaarene 1846-1856, 2. Bind : 1834-1845, 3. Bind : 1818-1833.
Samling af domme afsagt ved Højesteret i årene 1818-1856


Juristen og Juristens Domssamling, udg. af Juristforbundet: 

 • 1919-1934: indeholdt både domme/afgørelser og videnskabelige artikler (ikke tilgængelig på CBS BIbliotek)
 • 1935-1958: Juristens Domssamling blev udskilt som tillæg til Juristen, således at domme blev publiceret i Juristens Domssamling og artikler mm. i Juristen. Domme kan findes både via et omfattende Sagregister og et Lovregister
 • 1959 og frem: indeholder kun artikler

Henvisninger til domme fra Juristens Domssamling / Juristen ofte som J årstal, sidetal, f.eks. J 1942, 159


Juridisk ugeskrift og Nyt Juridisk Ugeskriftudg. af C.A. Reitzels Forlag
indeholder domme (domssamling) 

 • 1839-1868: udgivet under titlen Juridisk Ugeskrivt, Ny Række (1848-1868 findes på CBS Bibliotek)
 • 1869-1875: udgivet under titlen Nyt Juridisk Ugeskrivt (findes på CBS Bibliotek)

Domsoversigter

Projekt Jurabog er der samlet en række bøger med domsoversigter. Der er fuldtekstadgang til bøgerne.


CBS Bibliotek (via LibSearch) findes der en række mere emne- og fagspecifikke udgivelser
(bøger, fagtidsskrifter og e-ressourcer) med domme og andre retsafgørelser. 
Søgetip: Litteratur med domme og domsreferencer kan du finde ved at søge
efter: domssamlinger og søgeord (f.eks. domssamlinger OG forsikringsret).

Hvor findes domme og afgørelser: Specialsamlinger

Advokatnævnet

Advokatnævnet er et uafhængigt klagenævn, der behandler klager over advokaters adfærd og salær.
Afgørelserne kan findes via

 • Advokatnævnet > Afgørelser: indeholder afgørelser for de seneste to år
 • Vidensdatabasen: indeholder afgørelser, domme mm. fra 1995 - d.d. Omtalte personer er anonymiserede. Du afgrænse din søgning efter fire kriterier: fritekst, emne, dato og sagstype (kendelse, dom, artikel, responsa). Du kan også finde kendelser mm. via emne- og stikordsregister.

Arbejdsret

ArbejdsretOnline indeholder bl.a. en Afgørelsessamling, der rummer afgørelser både fra de særlige arbejdsretlige retsinstanser og fra de ordinære domstole. Derudover er der ca. 13.000 resuméer af alle mere principielle retsafgørelser med stikord fra næsten 40 instanser/tidsskrifter

Arbejdsretligt Tidsskrift (årspublikation udkommet 1981-2013): indeholder alle egentlige domme, der i årets løb er afsagt af Arbejdsretten, Tjenestemandsretten og Den Kommunale Tjenestemandsret. Et udvalg af disse afgørelser er refereret i anonymiseret form, da de træffes under lukkede retsmøder.

Arbejdsrettens domme og kendelser i fuldtekst fra 2005 og frem. Afgørelserne findes fra Arbejdsretten (afgørelser truffet siden 2005), Tjenestemandsretterne (afgørelser truffet siden 2002) og de Faglige Voldgiftsretter (afgørelser truffet siden 2008). Der er også adgang Arbejdsrettens Årsberetninger fra 1995 og frem.

Arvid indeholder vejledende udtalelser og konkrete afgørelser inden for arbejdsløshedsforsikringen og efterløn.

Arbejdsmiljø. Videncenter for Arbejdsmiljø har en oversigt over, hvor man kan finde lands- og højesteretsdomme fra straffesager, der er afsagt på arbejdsmiljølovens område (fra 2000 – d.d.) 


Ældre domme inden for arbejdsrettens område kan bl.a. findes i følgende publikationer:

 

Bolig- og lejeret, Fast ejendom:

Tidsskrift for Bolig- og Byggeret, TBB (udg. af Forlaget KarnovGroup), 1998 - d.d., indeholder en række domme inden for erhvervslejemål, almene boliger mm.  Via Karnov Jura er der adgang til tidsskriftet i en online udgave, TBB Online, fra 1998 og frem

Kendelser om Fast Ejendom (papir og online, udgivet af Djøf-forlag). Indeholder udvalgte, kommenterede kendelser fra 1975 - d.d. (1975-1989 kun resuméer af kendelser, 1990- kendelser i fuld tekst) (Der er ikke adgang til dette tidsskrift via CBS Bibliotek.)


 

Familie- og arveret:

Tidsskrift for Familie- og Arveret, TfA Online (1997 - d.d.). Indeholder domme og afgørelser i familie- og arveretlige spørgsmål tilbage fra 1997 til d.d. Hér finder du afgørelser i sager, der omhandler dødboskifte, værgemål, forældremyndighed, testamenter, tvangsfjernelser og adoption. Adgang til tidsskriftet via KarnovOnline. 

Finanssektoren

Det Finansielle Klagenævn
Det finansielle ankenævn er efter § 6, stk. 1, i lov om forbrugerklager et godkendt privat ankenævn og behandler klager over pengeinstitutter, realkreditinstitutter og investeringsfonde fortrinsvis fra private forbrugere.

Kendelser afsagt fra 1988 og frem kan findes på ankenævnets hjemmeside.

Årsberetningerne findes fra 1992 og frem.

Forsikringsret, erstatningsret mm.:

FED, Forsikrings- og Erstatningsretlig domssamling. FED-online indeholder (i fuldtekst) alle domme, kendelser og afgørelser, der har været bragt i Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling siden 1994 samt kendelser fra Ankenævnet for Forsikring (alle nævnets kendelser fra 1995 og frem ligger fuldtekst i FED Online). Derudover er der flere tusinde kendelser fra før 1995, afgørelser inden for dette emne fra Sø- og Handelsretten, Østre og Vestre Landsret, Voldsoffernævnet (udvalgte kendelser fra 1974-, samtlige kendelser fra 1995-) og Højesteret. Ligeledes er der responsa fra Forsikring og Pension, som er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers brancheorganisation. (Adgang til tidsskriftet via KarnovOnline).

Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling findes i papirform på CBS Bibliotek (1994 - 2004).

Forbrugerret:

Forbrugerombudsmanden:
Afgørelser efter markedsføringsloven, betalingsmiddelloven, E-handelsloven, lov om finansiel virksomhed mm.

IT- og EDB-ret

Datatilsynet giver adgang til afgørelser inden for området for databeskyttelse


Domænenavne: DK Hostmaster  administrerer alle de domænenavne der ender med .dk, og på denne hjemmeside er der adgang til det relevante lovstof på områder, statistik mm. Klagenævnet for Domænenavne behandler klager vedrørende registreringen af domænenavne, der ender på .dk.


IT-kontraktret - domsdatabase: Domsdatabasen indeholder it-kontraktretlige domme, primært fra Danmark og Norge.
(NB! Det fremgår af forsiderne til de enkelte domme, hvor de er gengivet fra, og eventuelle vilkår for udnyttelse af dommene. Er intet andet anført kan de enkelte domme anvendes uden begrænsninger).

Immaterialret (ophavsret, patentret mm):

NIR, Nordiskt immateriellt rättsskydd (1960 - d.d.) Indeholder artikler, domme, afgørelser mm. inden for immaterialret. Geografisk omfatter tidsskriftet hele Norden.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker
Ankenævnet behandler klager over afgørelser inden for patenter, varemærker, brugsmodeller, design mm. truffet af Patent- og Varemærkestyrelsen.

Konkurrenceret:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har en oversigt over kendelser, domme og bødevedtagelser tilbage til 1996. Desuden er der adgang til afgørelser truffet af Konkurrencerådet eller Konkurrencestyrelsen tilbage til 1998.

 

Oversigt over EU-Kommissionens afgørelser (decisions) inden for konkurrenceområdet:
Adgang til en database hvor man kan søge efter kommissionens afgørelser. Det er bl.a. muligt at afgrænse sin søgning til enkelt politikområder som monopoler/karteller (antitrust/cartels), fusioner (mergers) og statsstøtte (state aid) eller via branche (NACE-kode). Kronologisk er sager tilgængelige fra: karteller (1999 - d.d.), fusioner (1990 - d.d.) og statsstøtte (2000 - d.d.).  Desuden findes der en oversigt over Antitrust cases 1964-1998.


Ældre afgørelser og udgivelser:

Dokumentation. Udgivet af Konkurrencerådet, 1990-1997: adgang til en systematisk og udførlig beskrivelse af konkurrencemyndighedernes praksis, herunder også kendelser og domme

Monopoltilsynets meddelelser : kendelser og domme : monopol-ankenævnets kendelser samt dom i sager der fra Ankenævnet er indbragt for domstolene, 1983-1989

Monopoltilsynet / Årsberetning, 1969-1989:

Prisinformation fra Monopoltilsynet, 1980-1988

Ligestilling:

Ligebehandlingsnævnet behandler sager vedrørende diskrimination som følge af køn, hudfarve, alder mm. Det er muligt at søge i nævnets afgørelser fra 2000 til d.d.

Medier: 
PressenævnetPressenævnet er et offentligt, uafhængigt nævn, der træffer afgørelser i klager over medier. Nævnets medlemmer er fra medier og offentligheden. Formandskabet består af dommere og advokater. 
Kendelser: der er kendelser online tilgængelige fra 1998 - d.d.
Årsberetninger: fra 1992 - d.d. Indeholder omtale af Pressenævnets virke, dets medlemmer og sekretariat samt gennemgang af nævnets praksis. Desuden er der et særskilt afsnit med statistik over de indbragte sager.

Menneskerettigheder:

Menneskerettighedsdomstolen, ECHR: bl.a. adgang til domme og HUDOC-databasen, der indeholder domme, pressemeddelelser mm.

Miljøret:

Miljøretlige Afgørelser & Domme, MAD (1996 og frem). (Der er ikke adgang til dette tidsskrift / modul via CBS Bibliotek)

Miljøklagenævnets afgørelsessamling indeholder nævnets afgørelser truffet efter den 1. december 1997.

Procesbevillingsnævnet:

Procesbevillingsnævnet blev oprettet pr. 1. januar 1996 med det formål at behandle ansøgninger om 2. og 3. instansbevillinger i civile sager og straffesager.
Siden den 1. januar 2007 har Procesbevillingsnævnet endvidere haft til opgave at behandle klager over Civilstyrelsens afslag på ansøgninger om fri proces. Endelig behandler Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer for så vidt angår ansøgninger indgivet til Civilstyrelsen efter den 1. april 2016.
Kort fortalt indebærer en appeltilladelse, at en sag, der ikke ellers ville kunne ankes eller kæres, kan indbringes for en højere retsinstans. Appeltilladelse forudsætter, at sagen rejser spørgsmål af principiel karakter, eller at særlige grunde taler for tilladelse.

Årsberetninger fra Procesbevillingsnævnet fra 2002 -d.d.: indeholder afgørelser, omtale af nævnets virksomhed i de enkelte år, omtale af konkrete sager mm.


 

Selskabsret: 

Nordisk tidsskrift for selskabsret (1999-d.d.) (findes online som NTS Online) indeholder dels omtale af udvalgte selskabsretlige domme fra alle nordiske lande dels artikler om emner inder for selskabs- og kapitalmarkedsret.  CBS Bibliotek har papirudgaven.

Tidsskrift for Skatter og Afgifter, TFS indeholder en række domme inden for selskabs- og skatteret. Tidsskriftet findes dels i en papirudgave på CBS Bibliotek (1984 - 2011) og en onlineudgave via KarnovOnline (1984 - d.d.)

Selskabsadvokaterne har offentligjort en række domme inden for selskabs- og aftaleret

Skatteret:

TfS, Tidsskrift for Skatter og Afgifter udkommer med information om domme, afgørelser, love og andre skatteretlige nyheder.
Også adgang via Karnov Online
Tidsskriftet samlede SKATs offentliggjorte SKM'er fra perioden 1984–2020. SKM'erne indeholder regler, praksis og kommentarer om skat, moms og afgifter samt faglige artikler.Tidsskriftet opdateres ikke længere, men SKM'erne kan stadig søges frem på Karnov Online.

Skat.dk giver adgang til en række afgørelser og kendelser inden for skatter, afgifter, told og moms. Desuden adgang til dele en appelliste over Landsskatteretssager indbragt for domstolene, dels liste over appellerede byrets- og landsretssager. Link til Afgørelsesdatabasen for Landsskatterettens kendelser og Skatterådets afgørelser fra og med 1. juli 2008, se nedenfor.

Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet: Her kan du finde Landsskatterettens kendelser og Skatterådets afgørelser afsagt fra og med den 1. juli 2008.

Meddelelser fra Skattedepartementet, 1967 - 1985: indeholder domme, afgørelser mm. inden skatteområdet

Meddelelser fra Landsskatteretten, 1945 - 1985: indeholder domme, afgørelser mm. inden skatteområdet

 

Strafferet

Tidsskrift for Kriminalret, TfK, indeholder domme inden for strafferetten samt faglige artikler og nyhedsoversigter med orientering om lovforslag, betænkninger, nye regler, ny litteratur mv.  (Der er ikke adgang til dette tidsskrift via CBS Bibliotek.)

Udbudsområdet

På Udbudsportalen.dk kan du finde en række kendelser og domme på udbudsområdet i form af kendelser fra Klagenævnet for Udbud, danske domme og EU-domme

Udenrigshandel

Global Sales Law har på deres side en række domme og afgørelser -. herunder danske - inden for udenrigshandelsret

Anke- og klagenævn

Nævnenes Hus
Nævnenes Hus sekretariatsbetjener en række uafhængige domstolslignende nævn. Der behandles sager inden for:

 • Erhverv
 • Forbrug
 • Sundhed
 • Miljø og Energi

Både på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og Forbrugerrådets hjemmesider findes en emneinddelt oversigt over anke- og klagenævn.

Forbrugerombudsmanden

Ifølge markedsføringsloven fører Forbrugerombudsmanden (FO) tilsyn med, at private erhvervsvirksomheder og offentlige virksomheder, der kan ligestilles hermed, ikke overtræder god markedsføringsskik, lovens øvrige bestemmelser og bestemmelser fastsat af erhvervsministeren. FO søger på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser gennem forhandling at påvirke virksomhederne til at virke i overensstemmelse med loven og de af erhvervsministeren fastsatte bestemmelser.  Derudover fører FO også tilsyn med, at erhvervslivet overholder reglerne i betalingstjenesteloven, tobaksreklameloven, lov om juridisk rådgivning m.fl.

FO's hjemmeside er der adgang til sager og retssager, som Forbrugerombudsmanden har været involveret i.

Voldgift (privat praksis)

Voldgiftsorganer

Voldgift er en endelig afgørelse af en retstvist, der træffes af en eller flere personer, som parterne enten selv har valgt, eller hvis udvælgelsesmåde de har aftalt. Se Den Store Danske (lex.dk)


Voldgiftsinstituttet: Der har siden 1894 eksisteret en fast voldgiftsinstitution i Danmark, som har medvirket ved løsning af tvister af forskellig art. Reglerne om voldgift blev revideret i 2004 med henblik på at bringe reglerne i over­ens­stem­melse med almindelig international standard samt igen i 2006 med henblik på at bringe reglerne i overensstemmelse med den voldgiftslov, som blev vedtaget i Danmark i 2005. Senest er reglerne blevet ændret i oktober 2007. På Voldgiftsinstituttets hjemmeside findes en oversigt (med links) til den gældende lovgivning m.m. inden for området.


Dansk Forening for Voldgift er en forening der arbejder for at fremme forståelsen og interessen for dansk og international voldgift. På foreningens hjemmeside er der samlet en række informationsressourcer om voldgift: links til en række faste voldgiftsinstitutioners hjemmesider, nationale voldgiftslove og internationale regler, voldgiftsorganisationer,  nationale voldgiftsinstitutioner og online tidsskrifter med fokus på voldgift.


Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed: beskæftiger sig med konfliktløsning på bygge- og anlægsområdet i relation til AB-92 og AB-18, Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer for bygge- og anlægsvirksomhed. 


CISG Database: PACE (Pace Law School) - database vedr. CISG og International Commercial Law

CISG Unilex: her er der bl.a. mulighed for at finde domme fra enkelte lande

 


se også International Voldgift

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact