Skip to Main Content

Danske Retskilder: Hvor findes Love & Regler

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Implementering af EU-direktiver i dansk ret

Retsinformation:

Links til EU-direktiver: alle forskrifter, der gennemfører direktiver, henviser til EU-dokumenterne i en titelnote (note 1), Retsinformation supplerer titelnoten med links til direktiverne og/eller andre EU-dokumenter via fanebladet Links til EU-direktiver, jr. note 1
 


Oversigt over EU-direktiver via EU-oplysningen:

På EU-oplysningens hjemmeside er der en oversigt over vedtagne EU-direktiver fra 1996 - d.d.      


EUR-Lex:

Direktiver kan også findes frem via søgninger i EUR-Lex. Desuden findes der N-Lex, der EU's fælles portal til national ret.                

Adgang til historiske love

Oversigt over samlinger der indeholder det ældre lovstof:

Chronologisk Register over de Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre trykte Anordninger, 1670 - 1839  (Schous Forordninger): en samling af lovgivning i form af forordninger og åbne breve fra perioden 1670-1839

Kongelige Forordninger og Aabne Breve samt andre ved Trykken bekiendtgjorte Lovbud, tildeels i Udtog, og forsynede med Register og Henviisninger, 1839-1849

Love og Anordninger samt andre offentlige Kundgjørelser Danmarks Lovgivning vedkommende, 1850-1958

Lovtidende A findes på CBS Bibliotek i papir (fra 1871-2002) og er elektronisk tilgængelig via Lovtidende.dk (fra 2008 - d.d.). Indholdet i Lovtidende kan desuden søges frem via Retsinformation.

Bøger om Grundloven

Libsearch (Bibliotekskatalogen):
søg efter litteratur om grundloven og forfatninger i øvrigt.

Søgetip: søg på Grundloven.
Ved en bredere søgning søg på: forfatninger AND Danmark

Selskabsloven - Paragrafnøgle

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Gode steder at starte

Retsinformation:

i Retsinformation kan man søge efter alle love og alle regler. Her kan du i din søgning afgrænse til kun at søge efter regler (love, bekendtgørelser mm.) og/eller afgrænse under feltet dokumenttype. På hjemmesiden for Retsinformation findes en søgevejledning

undefined


Indhold i Retsinformation:

 • Gældende og historiske love og regler. Historiske love og regler omfatter alle love og regler, som var gældende i 1985 eller som er blevet udstedt efterfølgende, men som ikke længere er gældende,
 • Folketingets dokumenter fra folketingsåret 1985-86 og frem
 • Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand fra 1980 og frem
 • Principielle administrative afgørelser truffet af ministerier, styrelser, nævn mv.

Retsinformation indeholder ikke: 

 • love og regler, der ikke var gældende, da Retsinformation blev etableret (1985-1989)
 • love og regler der alene vedrører Grønland eller Færøerne
 • Domstolsafgørelser

Referencesystemet - fra ét dokument til et andet:
Retsinformation er forsynet med en række hjælpeværktøjer der bl.a. muliggør at linke mellem dokumenterne

 • Senere ændringer til forskriften: hvis f.eks. en lov er blevet ændret af en ny lov, vil linket til den ændrede lov være placeret her. Hvis loven bliver helt erstattet, vil den ophævede lov blive markeret historisk
 • Ændrer i / ophæver: hvis det fremsøgte dokument ændrer i andre love eller regler, vil der her være et link til de dokumenter, der bliver berørt
 • Yderligere dokumenter: her kan du finde tilknyttede regler (Bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger) og (administrative) afgørelser til den lov, som du har fundet
 • Sagsforløb: fra hovedlov eller ændringslov findes folketingsdokumenter under denne fane Sagsforløb efterfulgt af lovforslagsnummer og folketingssamling for den pågældende lov.
 • Links til EU-direktiver: alle forskrifter, der gennemfører direktiver, henviser til EU-dokumenterne i en titelnote (note 1), Retsinformation supplerer titelnoten med links til direktiverne og/eller andre EU-dokumenter via fanebladet Links til EU-direktiver, jr. note 1

Grundloven


På Folketingets hjemmeside er der omtale af og et link til en fuldtekstudgave af Grundloven.

Adgang til tidligere danske forfatninger og en engelsk udgave af Grundloven.


Litteratur:

Love, Lovbekendtgørelser

 

Lovtidende A: indeholder alle love, lovbekendtgørelser og hovedparten af bekendtgørelserne. Nummereringen af regler i Lovtidende følger kalenderåret. Vedtagne lovforslag får derfor et nyt nummer ved offentliggørelsen i Lovtidende A. De nærmere bestemmelser for Lovtidende findes på hjemmesiden, bl.a. at Lovtidende fra 1. januar 2008 er overgået til en kun at være en elektronisk udgave
Det er muligt at afgrænse sin søgning på årgang (fra 2008 og frem), ministerium og emneord.

Lovtidende A findes på CBS Bibliotek i papir (fra 1871-2002) og er elektronisk tilgængelig via Retsinformation (fra 2008 - d.d.)

(NB! på CBS Bibliotek i Magasin findes der udgaver af Kongelige forordninger mm. fra 1600-tallet og frem: Samling  af Love, Anordninger, offentlige Kundgørelser, ministerielle Cirkulærer og Skrivelser m.m.)

Lovtidende B: indeholder bevillingslove som Finansloven. Indholdet er både tilgængelig via Lovtidende B og via en elektronisk udgave (1996-d.d.) på Økonomistyrelsens hjemmeside.

Lovtidende B findes på CBS Bibliotek i papir (fra 1896-2002) og er elektronisk tilgængelig via Økonomistyrelsen (1996-d.d.)

På CBS Bibliotek findes desuden "Forslag til finanslov for finansåret" (1975/76 - d.d.), "Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret" (1973/74 - d.d.) og "Finanslov for finansåret" (1973/74 - d.d.)

Lovtidende C:  indeholder internationale overenskomster, traktater og konventioner.

Lovtidende C findes i papir på CBS Bibliotek (1940-2002) og elektronisk (2008 - d.d.)

Om Lovtidende:
På Lovtidende.dk finder du alle love, anordninger og bekendtgørelser, som skal kundgøres efter grundlovens § 22 og § 2 i lov om udgivelsen af en Lovtidende, jf. lovbekendtgørelse nr. 1098 af 10. august 2016.
Siden den 1. januar 1871, hvor Lovtidendeloven trådte i kraft, er den officielle kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser sket ved offentliggørelse af forskrifternes tekst i (det trykte) Lovtidende. I 2008 overgik Lovtidende til elektronisk publicering.


 

Karnovs Lovsamling:  Der er via CBS Bibliotek adgang til Karnov i papir (1966-2001) og elektronisk via KarnovOnline, hvor der er en dynamisk opdatering med et historikmodul. Karnov indeholder de danske retsforskrifter med udførligt kommenterende noter og henvisninger til litteratur, relevante domsafgørelser, lovforberedende arbejde, historiske oplysninger samt redegørelser for administrativ praksis.


 

Lovsamlinger på CBS Bibliotek: Biblioteket har en lang række lovsamlinger både mere generelle og inden for specifikke retsområder.

Søgetip: lovsamlinger og danmark og søgeord (f.eks. lovsamlinger AND danmark AND selskabsret)

 

Kommenterede love: Kommenterede love indeholder ud over gengivelse af lovens tekst kommentarer, der forklarer og uddyber de enkelte regler med henvisninger til lovforarbejder, anden juridisk litteratur og retspraksis.

Søgetip: kommenterede love og danmark og søgeord (f.eks. kommenterede love AND danmark AND konkurrenceret) 


 

Øvrige muligheder:

Retsinformation: (se ovenfor) Retsinformation kan man søge efter alle love og alle regler (bekendtgørelser og cirkulærer m.v.), der er udstedt af ministerier og centrale statslige styrelser, i Folketingets dokumenter og i Folketingets Ombudsmands beretningssager. Kronologisk er Retsinformation især dækkende fra midten af 1980'erne og frem. I mindre udstrækning er der også adgang til dokumenter fra før denne periode.


Borger.dk kalder sig selv for ”Danmarks officielle hjemmeside”. Formålet er at hjælpe brugerne med at finde rundt i den offentlige sektor.

På de enkelte ministeriers hjemmeside er der både adgang til gældende lovgivning og forskelligt baggrundsmateriale. På forsiden af Retsinformation findes der en Ministerieindgang med oversigt over gældende regler og afgørelser inden for hvert ministeriums ressortområde samt oversigt over fremsatte lovforslag i nuværende Folketingssamling.

eLov:  er en privat lovsamling og et værktøj til at finde rundt i lovene. Der er mulighed for at læse alle de danske love på engelsk. I nederste venstre hjørne er der en oversættelsesknap (NB! Oversættelserne sker ved hjælp af Googles oversættelsesværktøj, så der er ikke tale om officielle oversættelser).

Bekendtgørelser

Lovtidende A:

Bekendtgørelser findes i Lovtidende A

Retsinformation:  

Søgetip: i søgebilledet i Retsinformation kan man under Regler afgrænse til kun at søge i feltet  Bekendtgørelser.

Ministerier: på ministeriernes hjemmesider er der typisk adgang til de gældende bekendtgørelser

Cirkulærer, Vejledninger

Retsinformation:

Søgetip: i søgebilledet under Regler kan man afgrænse sin søgning via fanebladet Cirkulære
 

Ministerialtidende, 1871 - 2012:

Her blev cirkulærer og vejledninger offentliggjort, som blev anset for at have interesse for en større kreds. I papir på CBS Bibliotek (1940-1998) og elektronisk via Ministerialtidende (2008 – 2012). Ministerialtidende blev nedlagt pr. 1. januar 2013. Cirkulærer mm. kan lokaliseres i
Retsinformation, se ovenfor.
I Ministerialtidende "finder du alle administrative, kongelige eller ministerielle befalinger ..., som er rettet imod offentlige myndigheder, og har almindeligere karakter. Ministerialtidende indeholder endvidere administrative afgørelser af almindelig interesse", se Om Ministerialtidende

 

​​Ministerier: 

ministeriernes hjemmesider er der typisk adgang til de gældende cirkulærer

Søgeredskaber til at finde love, bekendtgørelser mm.

 

eLov (tidligere navn Foxylex) er en privat lovsamling. Lovene kan findes frem via søgning i et søgefelt eller via en emneindgang. Lovene er tilgængelige med de seneste ændringer og er udstyret med links til Retsinformation, hvor det bl.a. er muligt at søge efter forarbejder til de enkelte love.


Dansk Lovregister:

Dansk Lovregister ved Topsøe Jensen udkom indtil 2009 to gange om året og findes i papirudgave på CBS Bibliotek (1962 – 2008). Her er der en oversigt over gældende trykte retsforskrifter opdelt i 32 emnegrupper og med et omfattende stikordsregister. Den aktuelle tidsmæssige afgrænsning fremgår af forordet til hvert bind.


Diverse private lovsamlinger:

Indeholder emnemæssigt mere afgrænsede områder med gengivelse af love og relevante bekendtgørelser. CBS Bibliotek har en lang række af disse lovsamlinger.

Søgetip: lovsamlinger og Danmark og søgeord (f.eks. lovsamlinger AND danmark AND erhvervsret)

Eksemper herpå er:

 • "Danske Love" (udg. af DJØF’s Forlag): indeholder alle gældende love som skønnes at have almen interesse.
 • "Lovsamling. Erhvervsret" (udg. af DJØF’s Forlag): indeholder de relavante love inden for erhvervsret.
 • "Erhvervsretlige love" (udg. af Handelshøjskolens Forlag): ligeledes en lovsamling inden for erhvervsret

Lovkommentarer, kommenterede love:

 • Karnov 1924 –

En generel kommenteret lovsamling der med få undtagelser indeholder alle gældende love og vigtige bekendtgørelser. I papirudgaven (findes på CBS Bibliotek 1966 - 2001) udkommer den hvert tredje år med løbende opdatering. Registerbindet bruges som indgang til søgningerne. I KarnovOnline er der løbende opdatering.

 • Kommenterede love:

indeholder ud over gengivelse af lovens tekst kommentarer, der forklarer de enkelte regler med henvisninger til lovforarbejder, anden juridisk litteratur og retspraksis.

Søgetip: kommenterede love og danmark og søgeord (f.eks. kommenterede love AND danmark AND arveret)

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact