Skip to Main Content

Danske Retskilder: Hvor findes Lovforarbejder

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Find forarbejder når du har et lovnummer

Via Folketingstidende kan du via funktionen Find forarbejder for en lov finde et lovforslag og lovforslagsnummer, hvis du har lovnummer:
(klik på billedet for at forstørre det!)

 

undefined

En lov bliver til

Forarbejder til love kan overordnet deles op i sagkyndige betænkninger (kommissionsbetænkninger) og bemærkninger under selve lovarbejdet (lov- og beslutningsforslag)

Et lovforslag fremsættes af en minister (det mest almindelige) eller af et medlem af Folketinget. Et lovforslag skal behandles tre gange i Folketingssalen, før det kan vedtages med eventuelle ændringer.
Se Lovgivningsprocessen i Folketinget

Lovkvalitet.dk: indeholder information om de forskellige processer, som et lovforslag gennemgår.

Vedtagne love offentliggøres i Lovtidende A og nummeres kronologisk. Nummeringen følger kalenderåret, og nummeret er ikke identisk med lovforslagsnummeret.

 

Regeringens lovprogram

Statsministerens årlige redegørelse til Folketinget i oktober måned (og efter nyvalg) indeholder et program for regeringens arbejde og et lovkatalog:

 

Håndbog i Folketingets arbejde

Håndbog i Folketingsarbejdet: beskriver tilrettelæggelsen af arbejdet i Folketinget, fremsættelse af forslag, udvalgsarbejdet mm.

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Gode steder at starte

Folketinget.dk (2004/2005 – d.d.; i Webarkiv adgang til dokumenter fra 1986/87-2003/04):

Her finder du de fremsatte lovforslag med fremsættelsesbemærkninger, betænkninger fra folketingsudvalgene, ændringsforslag samt udvalgsbilag (høringssvar mm.) og forhandlingerne i Folketingssalen.
Fremsatte lovforslag bliver nummereret fortløbende fra Folketingsårets begyndelse (fra den første tirsdag i oktober).

Under menupunktet "Dokumenter før 2004/05" (Webarkiv) er der adgang til dokumenter fra Ældre samlinger, som er folketingssamlinger i perioden 1986/87 - 2003/04. Før 1996/97 er det kun udvalgte dokumenter. 

Nyhed: 

Folketingets dokumenter siden 1953: giver mulighed for at fritekstsøge i alle dokumenter fra Folketingstidende siden 1953. Søgningerne kan desuden afgrænses på dokumenttyper og 10-årsperioder.

Folketingstidende 1890/91 – 2008 er nu tilgængeligt som e-Folketingstidende. Se flere detaljer ved at følge dette link.

Betænkninger, Kommissionsbetænkninger

Hvert år udkommer der et varierende antal kommissionsbetænkninger. De er siden 1951 blevet nummereret fortløbende. Dog er der også en del betænkninger efter 1951, som ikke er nummererede. Før 1951 - og især før 1939 - blev en række af betænkningerne ikke udgivet selvstændigt, men trykt som bilag til lovforslag i Rigsdagstidende tillæg A eller - især for perioden op til 1914 - i Ministerialtidende.  

 Hvor findes de:

Statens Netbibliotek: adgang til alle nummererede betænkninger (fra 1951 og frem) i fuldtekst. Desuden er der adgang til omkring 300 udvalgte betænkninger fra før 1951. Indeholder også statslige elektroniske udgivelser (bøger, rapporter mm.) fra 1997 og frem.
Søgetip: Via eLov  (tidligere navn Foxylex) findes der en liste over betænkningerne ordnet efter betænkningernes nummer.
Betænkningerne findes som regel i 2 versioner, en søgbar og en printvenlig.

undefined


Via eLov kan du finde en liste over betænkningerne ordnet efter betænkningens nummer. Listen er ikke fuldt opdateret,


CBS Bibliotek: mange af især de ældre kommissionsbetænkninger findes i papirudgave på biblioteket. 
Søgetip: betænkninger og emne (f.eks. betænkninger AND selskabsret);   betænkninger og betænkningsnr. (f.eks. betænkninger AND 1498)


Danske kommissionsbetænkninger (1850-1990 med tillæg frem til 1993): En bibliografi udarbejdet af Palle Svennevig og som dækker perioden fra 1850 til 1993. Ud over betænkninger er der medtaget meget andet offentlig materiale (rapporter, notater mm.), der har haft direkte betydning for lovgivningsarbejdet og den offentlige debat. Dette værk findes på CBS Bibliotek.

Lovudkast i høring

Lovforslag, bekendtgørelser mm. kan før fremsættelse sendes til høring hos relevante organisationer og andre interessenter.

Hvor findes de:

Høringsportalen: Her publicerer ministerier, styrelser og direktorater de dokumenter (lovforslag, bekendtgørelser mm.), de har i høring. Efter høringsfristens udløb offentliggøres alle de indkomne høringssvar. De vises tidligst, når høringsfristen er udløbet.

Høringssvar kan også findes på Folketingets hjemmeside under behandlingen af det enkelte lovforslag.

Høringssvar til bekendtgørelser skal være publiceret senest, når bekendtgørelsen træder i kraft.

Lov- og beslutningsforslag

Lovforslag fremsættes enten af ministeren (regeringen) eller af medlemmer af Folketinget (private lovforslag).

 

Hvor findes de:

Folketinget.dk (1985/86 – d.d.): Her findes de fremsatte lovforslag med fremsættelsesbemærkninger,
betænkninger fra folketingsudvalgene, ændringsforslag samt udvalgsbilag (høringssvar mm.) og 
forhandlingerne i Folketingssalen. Fremsatte lovforslag bliver nummereret fortløbende fra
Folketingsårets begyndelse (1. tirsdag i oktober).

Vælg mellem "Søg i Dokumenter", hvor der er adgang til dokumenter fra samlingen 1985/86 - d.d.,
og "Kvikopslag" hvor der er adgang til dokumeneter fra samlingerne 2004/05 - d.d.  

Dokumenter (fra 2004/2005 - d.d.) kan også findes via dokumenttype, emne, udvalg, medlem m.m.:

                                                                                                 

 

Lovforarbejder - dokumentopbygning:
ved hvert lovforslag er der en tidslinie der dokumenterer forløbet i Folketinget. Desuden er der en række
oplysninger om Folketinget - Lovforslaglovforslaget (kort beskrivelse), ordførere (kort præsentation), tidsplan (for lovforslaget),
envisning til Folketingstidende (den officielle publikation for lovforslag mm.), baggrundsmateriale (findes
for lovforslagfra oktober 2009 og frem: nyttig hjælp til at finde tidligere debatter, relevante love og regler
i tilknytning til lovforslaget, link til dokumenter nævnt i lovforslaget mm.). Se eksempel her på et
lovforslag i Folketinget, L115 (2011/12).
Udvalgsbetænkning: betænkning som bliver afgivet af det relevante Folketingsudvalg mellem
1. og 2. behandling
Tillægsbetænkning: betænkning som undertiden afgives mellem 2. og 3. behandling

Søgetip: gå ind via menupunktet ”Dokumentlister” i den vandrette menubjælke eller under
menupunktet "Søg". Bemærk at man automatisk kommer ind i den løbende folketingssamling. 


Adgang til Folketingstidende - online:
I forbindelse med digitaliseringsprojektet af Folketings- og Rigsdagstidende fra 1850 - d.d. findes der forskellige indgange til Folketingstidende.

Folketingets dokumenter siden 1953 
Giver mulighed for at søge i alle Folketingstidendes dokumenter siden 1953:

vælg Kvikopslag og søg på f.eks. dokumentnummer 

vælg Søg og vælg derefter mellem at søge i Titel & Resumé eller Fuldtekst eller Referater.
​Søgningen kan også afgrænses på dokumenttyper og 10-årsperioder

geresultatet:

 • Titel linker til dokumentoversigten, og søgeordet er fremhævet i sin kontekst.
 • +/- ud for titlen giver adgang til de tilknyttede pdf-dokumenter. Hvis fuldtekst er valgt, vises, i hvilke dokumenter søgeordet optræder.
 • Der er oplysninger om samling, dokumentnummer, status, dato, minister/medlem.
 • Der er mulighed for at sortere søgeresultaterne efter relevans (default), dato eller titel.

 

Folketingstidende i e-udgave (1953 - dd.): fra Folketingsåret 2009-2010 er den trykte udgave af Folketingstidende erstattet af denne webudgave. Der er tre indgange til denne udgave af Folketingstidende: efter sektioner, efter ministerieområde og efter emne
Fra oktober 2019 er der via dette site også adgang til Folketingstidende fra 1953 og frem. Der er flere indgange til dokumenterne og referaterne med en samlet søgefunktion, en fælles emneindgang, en funktion til at finde forarbejder ud fra lovnummer og –år og kvikopslag for lovforslag, beslutningsforslag, redegørelser og forespørgsler.
NB! Der er ikke mulighed for at søge på tværs af bind og årgange.

Folketingstidende består nu af følgende sektioner:

 • A: Lov- og beslutningsforslag som fremsat
 • B: Betænkninger, ændringsforslag og beretninger
 • C: Lov- og beslutningsforslag som vedtaget
 • D: Finans- og tillægsbevillingslove og – betænkninger
 • E: Aktstykker
 • F: Forhandlinger i Folketingssalen
 • G: Forespørgsler, redegørelser og forslag til vedtagelse
 • H: Lovforslag som optrykt efter 2. behandling

Folketingstidende 1890/91-2008/09 (e-Folketingstidende):

 • Fase 1: den trykte udgave af Folketingstidende 1953/54 - 2008/09 ligger klar i en digitaliseret udgave og kan findes på hjemmesiden. 
  Rigsdagsaarbogen 1892/93 – 1952/53: via den samme indgang er der også adgang til en digitaliseret udgave af Rigsdagsaarbogen fra denne periode.
  I denne version kaldet e-Folketingstidende kan du bladre i de elektroniske bind, printe eller downloade enkelte sider, søge i hver enkelt bind og slå op på en bestemt side eller spalte.
  NB! Der er ikke mulighed for at søge på tværs af bind og årgange.
 • Fase 2: folketingstidende.dk indeholder dokumenter og referater fra Folketingstidende fra 1953 til i dag og giver nu mulighed for at søge på tværs af bind og årgange, se ovenfor. 

Rigsdagstidende (1850-1953) er også blevet digitaliseret og vil gradvist blive tilgængeligt som elektroniske bind via e-Rigsdagstidende. Det vil ske inden for en kort tidshorisont.Adgang til Folketingstidende - i papir:

Folketingstidende i papir (før 1953 hed det Rigsdagstidende): Findes på CBS Bibliotek fra 1953-54 og frem til 2001-2002:

I hovedbindet findes alle forhandlingerne fra Folketinget. Indtil 1985/86 årgangen var der forrest i det første bind en indholdsoversigt. Dette er en god indgang til at finde forhandlingerne. Efter 1985/86 henvises til "Folketingstidende. Årbog og Registre". I tilknytning er der fire tillægsbind:
Tillæg A – lovforslag med bemærkninger (Ofte en meget vigtig kilde)
Tillæg B – udvalgsbetænkninger mm.
Tillæg C – de vedtagne lovforslag
Tillæg D – statsøkonomiske love (finansloven mm.)
Til hver årgang af Folketingstidende findes der et registerbind, Årbog og Registre til Folketingstidende.

 

Årbog og Registre til Folketingstidende: findes på CBS Bibliotek fra 1986/87-2003/04 (et meget vigtigt redskab til at finde materiale i den trykte udgave af Folketingstidende). Indeholder materiale om folketingsåret, valg, Folketingets sammensætning, ministerier mm. F.eks. er der oversigter over lovforslag (ordnet efter ministerområde og lovforslagsnummer), beslutningsforslag, redegørelser og forespørgsler (begge med oversigt i kort form og i nummerorden), motiverede dagsordner,  spørgsmål til ministrene, valg til udvalg, talerfortegnelser, alfabetisk emneregister mm. Dette værk er en videreførelse af:

Folketingsårbog: findes på CBS Bibliotek fra 1954-1986. Information om årets gang i Folketinget med afsnit som Folketingets medlemmer, stående udvalg, gennemgang af vedtagne lovforslag (med henvisninger til Folketingstidende) osv.
Folketingstidende. Oversigt over folketingets forhandlinger m. v. i folketingsåret ... samt sagregistre over forhandlingerne og talerfortegnelser, findes på CBS Bibliotek 1954-1986

Rigsdagsaarbog: findes på CBS Bibliotek fra 1942/43 – 1952/53. Information om årets gang i Rigsdagen (Folketinget og Landstinget) med afsnit som Rigsdagens medlemmer, stående udvalg, gennemgang af vedtagne lovforslag (med henvisninger til Rigsdagsstidende) osv.

Aarbog for Rigsdagssamlingen: findes på CBS Bibliotek 1890-1941/42 (ukomplet). Information om årets gang i Rigsdagen (Folketinget og Landstinget) med afsnit som Rigsdagens medlemmer, stående udvalg, gennemgang af vedtagne lovforslag (med henvisninger til Rigsdagsstidende) osv.

Talerne i Folketingssalen og (indtil 1953) også i Landstingssalen er siden 1850 blevet refereret i fuld længde. Rigsdagstidende (som dækkede de to kamre, Folketinget og Landstinget) udkom frem til 1953, hvor den blev afløst af Folketingstidende. Referater og tilhørende parlamentariske dokumenter blev indtil 2009 trykt i bøger, men offentliggøres nu kun på nettet
Rigsdagstidende fra 1850-1851 til 1896-1897 blev trykt med gotisk skrift.
Årgangene fra 1850-51 til 1984-85 findes kun i bogform, men er gradvist ved at blive digitaliseret
Årgangene fra 1985-86 til 2008-09 findes både i bogform og på nettet.


KarnovOnline har et tillægsmodul (Karnov Forarbejder / Lovforslag med betænkninger), der indeholder alle ændringslove til nuværende dansk lovgivning og de tilhørende lovforslag med bemærkninger samt de oprindelige hovedlove og lovforslag med bemærkninger.


Retsinformation: her er det muligt at søge efter dokumenter fra Folketinget som lovforslag, beslutningsforslag, udvalgsbetænkninger mm. Kronologisk omfatter den perioden fra 1985 og frem.


Ministerier: De enkelte ministeriers websider indeholder normalt en oversigt over lovforslag, lovinitiativer mm.

Retsinformation giver også mulighed for at afgrænse på ressortområde. Inden for vet valgte ministerium klan der afgrænses med følgende dokumenttyper:
Regler  -  Afgørelser  -  Lov- og Beslutningsforslag  -  Folketingets Ombudsmands beretningssager 

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact