Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: EU-Domstolen

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

EU-Domstolen

EU-Domstolen skal sikre at EU-retsakterne anvendes på samme måde i alle medlemsstater. Domstolen behandler sager indbragt af EU-institutionerne og medlemslandene (præjudicielle sager). Retten i Første Instans (oprettet i 1989) behandler sager vedrørende unfair konkurrence mellem virksomhederne (konkurrencesager), statsstøtte, handel, landbrug og sager om immaterielle rettigheder. Retten for EU-Personalesager (oprettet i 2005)  behandler sager indbragt af ansatte ved EU-institutionerne. Se bl.a. EU-Oplysningen for mere information.

Årsrapporten: indeholder en oversigt over arbejdet ved Domstolen, Retten og EU-Personaleretten, for så vidt angår retspraksis, og indeholder forskellige statistikker over retssagerne.

Pressemeddelelser: med korte omtaler af afsagte domme og kendelser

Dokumenttyper

Retspraksis udgøres af alle de afgørelser, der er truffet af den dømmende magts organer, dvs. Domstolen (Den Europæiske Unions Domstol), Retten i Første Instans (oprettet i 1988) og Personaleretten (oprettet i 2004):

 • Domme: domme afsiges af Domstolen og Retten i Første Instans, hvor domme afsagt i sidstnævnte kan appelleres til Domstolen
 • Generaladvokatens forslag til afgørelse (udtalelser): forslag til afgørelser i konkrete sager, der forelægges Domstolen.Disse udtalelser er stort set bygget op på samme måde som en dom. De er ikke bindende for en sags parter og for Domstolens dommere

Søgsmålstyper:

 • traktatbrudssøgsmål
 • annullationssøgsmål
 • passivitetssøgsmål
 • præjudicielle søgsmål
 • udtalelser

Se mere om EU-domstolen


 

Retsmøderapport
(NB! retsmøderapporterner er kun tilgængelige på processproget)


Den refererende dommer udarbejder en forberedende retsmøderapport, der indeholder sagens væsentlige aspekter, og angiver i givet fald de punkter, som parterne bør fokusere på i deres mundtlige indlæg. Retsmøderapporten har traditionelt været et vigtigt værktøj til dommernes forberedelse og dermed en god indgang for parterne til at konstatere, hvordan Domstolen selv forstår retssagens rammer.
Adgang: 
Indtil 1994: Retsmøderapporterne blev typisk publiceret sammen med dommen, dvs. de er til at finde dels i trykt form (Samling af afgørelser…) eller online via Curia.
1994 - 2012: de blev stadigvæk lavet, men er ikke publicerede. De skal skaffes via direkte kontakt til Presse- og Informationsafdelingen ved Domstolen
2012 - d.d.: retsmøderapporterne er afskaffet.

EU-Domstolen

EU-Domstolen:

Opbygning: Domstolen består af 28 dommere, dvs. én dommer fra hvert land. Og de udpeges for en 6 årig periode. Udover de 28 dommere består Domstolen også af otte generaladvokater. Generaladvokatens opgave er generelt at komme med et upartisk og uafhængigt forslag til en afgørelse til dommen. De fire mest almindelige typer sager er:

 1. præjudicielle forelæggelser: afgørelser i sager forelagt af de nationale domstole
 2. traktatbrudssøgsmål: sager typisk anlagt af Kommissionen mod medlemsstater
 3. annullationssøgsmål: Domstolen bliver anmodet om evt. at annullere en loiv
 4. passivitetssøgsmål: klage for Domstolen hvis EU-institutioner opfattes som ikke at handle efter traktaten

Retten i Første Instans blev oprettet i 1989 for at aflaste Domstolens arbejde og består også af 28 dommere. Behandler især konkurrencesager og sager om immaterielle rettigheder samt søgsmål rettet mod Kommissionen.

Retten for EU-Personalesager blev oprettet i 2005 og tager sig af sager mellem EU og institutionernes egne ansatte.

Kompetence: skal sikre at EU-kommissionen og medlemslandene overholder de grundprincipper og fælles retsakter (forordninger og direktiver), som er indgået af medlemslandene.

Informationsressourcer:

CURIA – database med adgang til retspraksis fra 1954 – d.d.

Historisk retspraksis: udvalgte domme oversat til sprogene for tiltrædelserne i 2004, 2007 og 2013

Årsrapporten: indeholder en oversigt over arbejdet ved Domstolen, Retten og EU-Personaleretten, og som angår retspraksis, og indeholder forskellige statistikker over retssagerne.

EUR-Lex: adgang til EU's retspraksis fra 1954 - d.d.

Litteratur om EU-Domstolen