Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Europa-Kommissionen

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Dokumenttyper fra Europa-kommissionen

COM (KOM)  Kommissionsdokumenter rettet mod andre institutioner og aktører (lovforslag, meddelelser, kommunikation, rapporter mm.). KOM-numre består af et årstal og et løbenummer som f.eks. KOM(2011) 33

SEC (SEK)   blandede kommissionsdokumenter bl.a. interne dokumenter og supplerende materiale til KOM-dokumenter. SEK-numre består af et årstal og et løbenummer som f.eks. SEK(2011) 43

SWD (SWD)  Commission Staff Working Paper. Arbejdspapirer fra Kommissionen (fra januar 2012 bliver SEC-dokumenter offentliggjort med nye initialer, SWD)

C (C)  Dokumenter der refererer til den officielle lovgivning, og som henhører under Kommissionens ansvarsområde.

JOIN (JOIN) Commission and High Representative Joint Acts

OJ (Dagsordener) dagsordener fra Kommissionens møder

PV (Protokoller) Protokoller fra Kommissionens møder

Dokumentregistre og generelle oplysninger

Register over Europa-Kommissionens dokumenter: register over dokumenter af typen KOM, C og SEK samt andre kategorier af dokumenter, såsom dagsordener og protokoller fra Kommissionens møder. Registret indeholder udelukkende referencer til dokumenter, som er blevet oprettet efter den 1. januar 2001. Registret vil gradvis blive udvidet til også at omfatte andre kategorier af dokumenter.
Registret supplerer databasen over de institutionelle procedurer, Lovgivningsprocedurer - PreLex, hvori det er muligt at søge på institutionernes arbejde under udarbejdelsen af fællesskabslovgivningen.

Hvordan får man adgang til Kommissionens dokumenter:

DORIE - dokumentsamling vedr. EU-institutionerne

DORIE -  fransk forkortelse for "dokumentation og forskning om spørgsmål vedrørende EU-institutionerne" (DOcumentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes): Samlingen er ikke udtømmende, men indeholder udvalgte dokumenter eller uddrag af dokumenter om institutionerne, EU's beslutningsgang og de forskellige regeringskonferencer (og konventet i 2002-2003), der har haft ansvaret for at revidere de oprindelige traktater.

 

Europa-Kommissionens Generalsekretariat

Generalsekretariatet - oversigt over opgaver: god indgang til informationssøgning i relation til Europa-Kommissionen

Register over ekspertgrupper

Kommissionen har oprettet registret for at give en oversigt over de rådgivende enheder, som hjælper den med at:

  • udarbejde lovforslag og politiske initiativer (Kommissionens initiativret)
  • forberede delegerede retsakter
  • gennemføre EU's gældende lovgivning, programmer og politikker, herunder koordinering og samarbejde med medlemslande og stakeholdere.

Årsrapporter om gennemførelse af EU-retten

Efter anmodning fra Europa-Parlamentet og EU-landene udarbejder Kommissionen hvert år en rapport om sin kontrol med gennemførelsen af EU-retten.

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen:

Opbygning: Den består af en politisk ledelse med 28 kommissærer med ansvar for hver sit område. Kommissærerne bliver udpeget for en periode på fem år af medlemslandenes regeringer efter godkendelse af Europa-Parlamentet. Alle medlemslande har én kommissær.

Kompetencer: har initiativretten på at fremsætte lovforslag (direktiver og forordninger) i EU. Dog kan Ministerrådet som nævnt (jfr. Rom-traktaten art. 152) med simpelt flertal pålægge Kommissionen at fremsætte et lovforslag.

Kommissionen kan kun fremsætte lovforslag inden for fællesskabets traktatområder: handel, industri, miljø, landbrug, energi, social- og arbejdsmarkedspolitik, regionaludvikling og udviklingssamarbejde.

Mere information om den fælles beslutningsprocedure om de tre institutioners respektive rolle heri: Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Budgetkompetence: administrerer og forvalter EU’s budget, der i 2013 er på ca. 144 milliarder Euro (hvad der svarer til ca. 1% af EU-landenes BNP). Pengene bruges især på landbrugsstøtte, strukturfonde, forskning mm.

Kontrolfunktion: skal sikre at loven gennemføres og overholdes i de enkelte medlemslande. I modsat fald kan der rejses sag ved EU-domstolen.

 

Informationsressourcer:

Resuméer af lovgivningen (SCADPlus): EU-lovgivning efter emne

Søg efter lovgivning (EUR-Lex): Database over EU-retten, bl.a. også EU-Tidende, traktater, forordninger, direktiver, retspraksis og spørgsmål fra Europa-Parlamentet

EU's lovforberedende arbejde (PreLex - Lovgivningsprocedurer): her er det muligt at følge EU's afgørelser og lovforslag på de forskellige trin i beslutningsprocessen

Kommissionens Nyhedstjeneste (Rapid): nyheder fra Kommissionen og de øvrige EU-institutioner

Grønbøger (diskussionsoplæg, der skal starte debatter og høringer): adgang til Grønbøgerne fra 1984 - d.d. Enkelte er kun tilgængelige med resumé, men kan skaffes i papirudgave

Hvidbøger (Kommissionens konkrete forslag til EU-initiativer): indeholder hvidbøger offentliggjort siden 1985 og giver dig adgang til den fulde tekst eller et resumé

Kommissionens arbejdsprogram: Arbejdsprogrammet viser, hvordan Kommissionen planlægger at gennemføre de politiske prioriteter fastsat af formanden i praksis

Unionens tilstand (State of the Union): Europa-Kommissionens årlige tale ved Europa-Parlamentets plenarmøde i september. Talen om Unionens tilstand blev institutionaliseret i forbindelse med Lissabontraktaten (med rammeaftalen om relationen mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen fra 2010 - bilag IV, punkt 5) [3]) for at gøre det politiske liv af Unionen mere demokratisk og gennemsigtig end den hidtil var.

Dagsordener og Referater (Protokoller) fra Kommissionsmøderne: møder og drøftelser er ikke åbne for offentligheden

Generaldirektorater mm.: oversigt over Kommissionens forskellige generaldirektorater (GD'er) og tjenester. GD'erne er opdelt efter de områder, de beskæftiger sig med. De såkaldte tjenester tager sig af mere generelle administrative emner eller har et særligt ansvarsområde, f.eks. bekæmpelse af svig eller udarbejdelse af statistikker. Informationsmæssigt ligger der masser af rapporter, udtalelser, nyheder mm. under de enkelte områder.

Arkiver: indeholder bl.a. dokumenter og andet materiale fra de tidligere kommissioner (fra 1999 - 2014), fra regeringskonferencer, EU-Bulletin mm.

Dokumenter fra Europa-Kommissionen

Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed offentliggøres én gang årligt af Europa-Kommissionen. Den giver et samlet overblik over Fællesskabets virksomhed. Beretningen suppleres af Bulletinen for Den Europæiske Union 

Tidligere udgaver (1997 - 2013) kan findes på en særlig arkivside. Her er der også adgang til The Bulletin of the European Union (udkom indtil 2009), som beskrev aktiviteterne i Europa-Kommissionen og andre EU-institutioner. Istedet for henvises til EU's Newsroom, hvis man vil følge med i de løbende aktiviteter.

KOM (COM) - dokumenter: står for Kommissionens dokumenter  ("KOM" står for Kommissionen) med bl.a. forslag til nye retsakter og begrundelse for nye forslag. Grøn- og hvidbøger er også KOM-dokumenter. Grønbøger er debatoplæg, som redegør for de overordnede retningslinjer for et fællesskabsinitiativ. Den høring, en grønbog resulterer i, kan resultere i en hvidbog. Mange årsberetninger, rapporter og meddelelser udgives som KOM-dokumenter.
Hvis et forslagsudkast vedtages af Kommissionen, får KOM-nummeret tilføjelsen "endelig udgave". Det betyder, at forslaget nu er officielt.

Grønbøger (også et KOM-dokument): En "grønbog" er betegnelsen for et dokument fra Komissionen, der analyserer spørgsmål og angiver mulige foranstaltninger i EU-regi. Grønbogen fungerer som en slags diskussionsgrundlag. Formålet er at skabe debat og starte en høringsprocedure på området.

Hvidbøger (også et KOM-dokument): En hvidbog er et dokument fra Kommissionen, der fremlægger en detaljeret politik til drøftelse og politisk afgørelse. Den skal undertiden følge op på grønbøger, der har til formål at starte en høringsprocedure på EU-plan. En hvidbog fungerer ofte som en handlingsplan forud for forslag til konkrete retsakter

SEK-dokumenter: dokumenter som behandles og evt. vedtages af Kommissionen uden inddragelse af de øvrige institutioner (SEK står for GeneralSEKretariatet)


Direktiver (Directives): er en EU-lov, der forpligter de enkelte medlemslande til at implementere den i den nationale lovgivning ("følgelovgivning"). De skal offentliggøres i EUR-Lex:

Direktiver m.m. via EU-oplysningen:

Direktiver via Retsinformation: ved at søge på direktivenummer og år kan man finde den relaterede danske lovgivning.
Søgetip: I Retsinformation vælges Feltsøgning og derefter søgefeltet: Officielle noter. Skriv 1968/151/EØF hvis man ønsker at finde den danske lovgivning der implementerer det 1. selskabsdirektiv


Forordninger (Decisions): Umiddelbart bindende regler for medlemslandene. National lovgivning ikke påkrævet. I EUR-Lex kan man søge specifikt efter forordninger.


Afgørelser / Beslutninger (Decisions): en bestemt type retsakt, som er udstedt af Ministerrådet eller Kommissionen. En beslutning er ifølge artikel 288 TEUF bindende for dem, den angiver at være rettet til. Det kan være en medlemsstat, virksomhed eller personer. Den er bindende i alle enkeltheder. Disse dokumenter skal offentliggøres i EUR-Lex, hvor det er muligt at afgrænse sin søgning til kun at søge efter afgørelser / beslutninger: