Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Europa-Parlamentet

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Dokumenttyper fra Europa-Parlamentet

Dokumenttyper:

Betænkninger: vedtages af de parlamentariske udvalg på forslag af en ordfører, som udnævnes af det kompetente udvalg.
Forslag til beslutninger behandles af plenarforsamlingen og opføres, efterhånden som de vedtages, under vedtagne dokumenter.

Vedtagne dokumenter: de beslutningsforslag og de betænkninger, som medlemmerne og de parlamentariske udvalg har indbragt, stemmer Parlamentet om på plenarmødet, med eller uden behandling; de endelige tekster, der således er vedtaget, offentliggøres og sendes til de berørte instanser.

Dagsorden: for plenarmøderne

Beslutningsforslag: Af dagsordenen for plenarmødet fremgår det, om redegørelser fra Rådet, Kommissionen og Det Europæiske Råd (art. 110), forespørgsler til mundtlig besvarelse til Rådet og Kommissionen (art. 115), efterfølges af en afstemning om et beslutningsforslag.

Forhandlinger: forhandlingsreferat (CRE) for hvert plenarmøde, der indeholder de mundtlige indlæg fra et plenarmøde på orginalsproget.

Protokol: der offentliggøres en protokol (PV) fra hvert plenarmøde. Den indeholder Parlamentets afgørelser og navnene på talerne

Spørsgsmål / Forespørgsler og erklæringer: Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer.
De parlamentariske forespørgsler og spørgsmål inddeles i tre kategorier:

  • Mundtlige forespørgsler behandles på Parlamentets møder og opføres på Parlamentets dagsorden. De kan evt. opfølges af en beslutning.
  • Spørgsmål til spørgetiden stilles på de tidspunkter, som afsættes hertil under plenarmøderne.
  • Forespørgsler til skriftlig besvarelse.

1,2,3,4,5,6               gamle dokumenter

A2,A3,A4,A5,A6   reports adopted by a Parliamentary Committee

B4,B5,B6                  Documents intended for EP Plenary session

C,C2,C3,C4,C5,C6   Documents coming from other institutions, distributed by the EP

PE                              entydig nummer som tildeles alle dokumenter fra Europa Parlamentet

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet:

Opbygning: Europa-Parlamentet består af politikere fra alle medlemslande. Der er 766 medlemmer af Europa-Parlamentet. Hvert medlemsland vælger sine repræsentanter ved direkte valg, der finder sted hvert femte år. Antallet af repræsentanter fra hvert land afhænger af medlemslandets størrelse. Danmark har 13 repræsentanter i Europa-Parlamentet. Medlemmerne af Europa-Parlamentet må ikke samtidigt være medlemmer af et nationalt parlament, f.eks. Folketinget.

Kompetencer: Europa-Parlamentet er medlovgiver sammen med Rådet, når man benytter den almindelige lovgivningsprocedure til EU-lovgivning. Den almindelige lovgivningsprocedure indebærer, at Rådet og Europa-Parlamentet skal være enige om et lovforslag, før en retsakt kan blive vedtaget.

Budgetkompetence: Desuden er det Europa-Parlamentet i samarbejde med Rådet, der vedtager EU’s budgetter inden et regnskabsår. Efter regnskabsåret er det endvidere Europa-Parlamentet, der endeligt skal godkende Kommissionens gennemførelse af det foregående års budget. Det kaldes at give "decharge".

Derudover er det Europa-Parlamentets opgave at udøve demokratisk kontrol med EU's institutioner – hovedsageligt Kommissionen

Informationsressourcer:

Dokumentregister med henvisninger til de dokumenter efter 2001 som Parlamentet har udarbejdet eller modtaget

Legislative Observatory (OEIL) (kun på engelsk og fransk): Parlamentets database der følger beslutningsprocessen i EU (etableret i 1994)

Parlamentets holdninger: Parlamentets ændringer ved første- eller andenbehandlingen indarbejdes i Kommissionens forslag (førstebehandling) eller Rådets fælles holdning (andenbehandling). Den således ændrede tekst sendes til Rådet og Kommissionen som Parlamentets holdning og danner grundlag for forhandlinger i Rådet (dokumenter fra 1999 - d.d.)

Spørgsmål og forespørgsler: Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål er forespørgsler og spørgsmål fra medlemmerne af Europa-Parlamentet til andre EU institutioner og -organer. Det er et instrument til direkte parlamentarisk kontrol med de øvrige EU institutioner og -organer (dokumenter fra 1999 - d.d.)

Fact Sheets / Emneblade om Den Europæiske Union: overblik over EU med særlig fokus på den europæiske integrationsproces og Europa-Parlamentets rolle i den udvikling: EU’s funktionsmåde, Borgernes Europa, Det Indre marked, De Fælles Politikker, ØMU og EU’s eksterne relationer.

Dokumentregistre

Europa-parlamentets dokumentregister: Europa-Parlamentets offentlige dokumentregister indeholder henvisninger til de dokumenter, som Parlamentet har udarbejdet eller modtaget siden den 3. december 2001

Dokumenter fra Europa-Parlamentet

Dokumenter vedrørende det daglige arbejde i Europa-Parlamentet:

Udtalelser: