Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Den Europæiske Revisionsret

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

OALF - Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

OLAF har tre opgaver:

  • det beskytter EU's finansielle interesser ved at efterforske svig, korruption og andre ulovlige aktiviteter
  • det afslører og efterforsker alvorlige tilfælde af tilsidesættelse af arbejdsmæssige forpligtelser blandt medlemmer af og ansatte i EU's institutioner og organer, som kan føre til disciplinærsager eller straffesager
  • det støtter EU-institutionerne, især Europa-Kommissionen, i udviklingen og gennemførelsen af politikker for forebyggelse og afsløring af svig.

Den Europæiske Revisionsret

Den Europæiske Revisionsret:

Opbygning: Revisionsretten har ét medlem fra hvert EU-land, som udnævnes af Rådet for en periode på 6 år (med mulighed for genudnævnelse). Medlemmerne vælger en formand af deres midte for en periode på 3 år (også med mulighed for genudnævnelse). Revisionsretten har omkring 800 ansatte, hvor revisorerne typisk arbejder i "revisionsgrupper"

Kompetence: Revisionsretten har ret til at undersøge enhver organisation eller person, der har fået tildelt EU-midler. Sammenfatningerne af de forskellige kontroller sammenfattes i rapporter, der forelægges Kommissionen og de nationale regeringer. De juridiske beføjelser ligger hos OLAF - Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig.

EU's finanser: kort beskrivelse af EU's budgetter

Informationsressourcer:

Revisionsberetninger og udtalelser:

  • årsberetning om gennemførelsen af Unionens budget og en for Den Europæiske Udviklingsfonds aktiviteter
  • særberetninger om spørgsmål af særlig interesse
  • særlige årsberetninger om Den Europæiske Unions organer

Aktivitetsrapporter: den årlige aktivitetsrapport giver et overblik over Revisionsrettens vigtigste resultater i det foregående år og beskriver den væsentligste udvikling i revisionsmiljøet og i Rettens interne organisation.

Journal - European Court of Auditors: tidsskrift med artikler om bl.a. Revisionsrettens virksomhed. Tidsskriftet udkommer én gang om måneden.

Bibliografi om den europæiske unions finanser og økonomi: bibliografien er udarbejdet af biblioteket ved Revisionsretten og er primært en oversigt over den videnskabelige litteratur inden for emnet. Hovedbibliografien er The Finances of the European Union. A Selective Bibliography (April 2009) og med en Update August 2011.