Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: EU - institutionerne og deres dokumenter

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Indholdsfortegnelse for denne side

Litteratur om EU-ret

Litteratur om EU

Litteratursøgning om EU (i WorldCat)

Search for an item in libraries near you:
WorldCat.org >>

IATE - Inter-Active Terminology for Europe

IATE (Inter-Active Terminology for Europe) er EU's inter-institutionelle og flersprogede terminologidatabase. Denne service var tidligere kendt som EURODICAUTOM

EU-institutioner

Når man skal finde materiale og dokumenter fra EU (Den Europæiske Union), er det et godt udgangspunkt at kende og forstå EU-institutionernes funktionsmåde. I det følgende er der en kort præsentation af EU-institutionerne  primært i relation til informationssøgning:

Andre centrale EU-organer

Den Europæiske Centralbank  (European Central Bank, ECB):
har som opgave at opretholde pengepolitisk stabilitet i euroområdet ved at sikre lav og stabil inflation. Dette defineres som en inflationsrate mindre end, men tæt på 2%. ECB besidder og forvalter eurolandenes officielle valutareserver. Derudover skal ECB fremme effektive betalingssystemer, godkendelse af fremstilling af eurosedler mm.
Sprog:  har engelsk som arbejdssprog

Informationsressourcer: 
udgiver bl.a. Economic Bulletin med analyser af den økonomiske og monetære udvikling  (erstattede i 2014 publikationen Monthly Review), Annual Reports (beskriver bankens aktiviteter og Eurozonens monetære polittik), Financial Stability Review (udkommer 2 gange om året med en rapport om den finansielle stabilitet), Convergence Report (rapportene udkommer ca. hver andet år med en gennemgang af "the progress made in the fulfilment by the Member States of their obligations regarding the achievement of economic and monetary union”).

Adgang til publikationer fra ECB efter emne og år/datoDet Økonomiske og Sociale Udvalg (European Economic and Social Committee, EESC): 
EESC er en rådgivende forsamling, der repræsenterer forskellige samfundsgruppers interesser på EU-plan. Udvalget har høringsret i forbindelse med spørgsmål om det indre marked, forbrugerbeskyttelse, miljø, regionaludvikling mm. EESC repræsenterer hvad man kalder det organiserede civilsamfund og består af 353 medlemmer fra 28 EU-medlemsstater.
Sprog: har engelsk og fransk som hovedsprog

Informationsressourcer:
Register til Dokumenter
Udtalelser (Opinions): adgang til udtalelser fra EESC fra 1990 - d.d.Regionsudvalget: (Committee of the Regions - COR)
Rådgivende udvalg hvor formålet er at vurdere EU's lovgivning og politik ud fra en lokal og regional synsvinkel. Udvalget består af 350 repræsentanter fra regionale og lokale myndigheder inden for EU. Medlemmerne skal være demokratisk valgte og/eller have et politisk mandat i deres hjemland. Der er tre hovedprincipper for forvaltning på flere niveauer, der ligger til grund for udvalgets arbejde: subsidiaritet, nærhed og partnerskab.
Sprog: se her nærmere om udvalgets sprogpolitik

Informationsressourcer:
Udtalelser og resolutioner: vedrørende spørgsmål om bl.a. regionalpolitik, miljø, uddannelse og andre forhold med lokal og regional interesse

COR-opinions: mulighed for at søge efter udtalelser. Nærmere beskrivelse af indholdet findes her

TOAD database (mødedokumenter): giver adgang til møde- og arbejdsdokumenter fra Regionsudvalget. Desuden mulighed for at søge efter udtalelser og resolutioner.


 

Den Europæiske Ombudsmand: (European Ombudsmand)
tager sig af klager rettet mod EU's instutioner fremsat af EU's borgere, institutioner, virksomheder m.m.

Informationsressourcer:
Årsberetninger: omtale af ombudsmandens arbejde og institutionens aktiviteter
Adgang til afgørelser og sager: adgang til en database hvor der er mulighed for at søge efter sager
Offentligt Register: giver oplysninger om Den Europæiske Ombudsmands arkiver, specifikke dokumenter og dokumentsamlingerRevisionsretten: (European Court of Auditors) 
har som opgave at kontrollere at EU's budget gennemføres korrekt og at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning

Informationsressorcer:

Revisionsberetninger og udtalelser:

  • Årsberetninger om EU-budgettet og de europæiske udviklingsfonde. Årsberetningerne udgives hvert år i november.
  • Særlige årsberetninger (ca. 50) om den årlige finansielle revision af EU’s agenturer, fællesforetagender og andre decentrale organer.
  • Særberetninger, der indeholder resultaterne af Revisionsrettens udvalgte forvaltningsrevisioner og juridisk-kritiske revisioner vedrørende specifikke budgetområder eller forvaltningsspørgsmål. Revisionsretten kan frit vælge, hvornår den vil offentliggøre sine særberetninger. Den udsender omkring 20 særberetninger om året.

 Årlige aktivitetsrapporter: overblik over Revisionsrettens arbejde og dets resultater gennem det seneste år

Journal of ECA, European Court of Auditors:  Det indeholder artikler om en række aktuelle revisionsemner samt om Revisionsrettens rolle og arbejde.


 

EIB, Den Europæiske Investeringsbank:  (European Investment Bank) 
EIB er EU's bank: “The EIB is the European Union's bank. We are the only bank owned by and representing the interests of the European Union Member States. We work closely with other EU institutions to implement EU policy.We are the world’s largest multilateral borrower and lender. We provide finance and expertise for sustainable investment projects that contribute to EU policy objectives. More than 90% of our activity is in Europe. But we also are a big investor around the world”

Informationsressourcer:

Adgang til bankens publikationerDen Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse:   (EDPS, European Data Protection Supervisor)
har til opgave at beskytte personoplysninger og privatlivets fred

Informationsressourcer:

adgang til EDPS's publikationer i form af annual reports, papers, speeches etc.

 


 

Agenturer og decentrale organer:
En oversigt over og link til EU's agenturer og øvrige decentrale organer. EU-agenturerne adskiller sig fra EU's institutioner, idet de er særskilte retlige enheder. der er oprettet til at udføre specifikke opgaver i henhold til EU-lovgivningen. Der findes mere end 40 agenturer, der kan opdeles i fire grupper:

  • Decentrale organer: decentraliserede agenturer udfører tekniske, videnskabelige eller forvaltningsmæssige opgaver, som hjælper EU-institutionerne med at udforme og gennemføre politikker
  • Forvaltningsorganer: hjælper Europa-Kommissionen med at forvalte EU's programmer. De ligger i tilknytning til Kommissionen.
  • Euratoms agenturer: arbejder i relation til Euratoms opgaver inden for atomenergi
  • Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT): skal fremme Europas evne til at udvikle nye teknologier ved at samle de bedste videnskabelige, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige ressourcer.

Netværk og udvalg i relation til EU

European Consumer Centre (ECC): (Det Europæiske Netværk af Forbrugercentre) informerer om dine forbrugerrettigheder når du handler og rejser i EU-lande (og i Norge og Island)

Rural Development Gateway 2014-2020 og The European Network for Rural Devlopment (ENRD): netværk for udvilking af landdistrikter blev oprettet i 2008 og er bl.a. knyttet til implementeringen af Rural Development Programmes

Enterprise European Network: hjælpe små og mellemstore virksomheder (SME's) med at udnytte forretningsmulighederne i EU. 

Digital Agenda for Europe (European Commission): dokumenter, research-papirer mm. om det digitale Europa

Regionalpolitik - Inferegio (Europa-Kommissionen): står for EU's regionalpolitik. Adgang til publikationer om den regionale politik og udvikling.