Skip to main content

EU - Hvor findes dokumenterne: Ministerrådet (Rådet for Den Europæiske Union)

Guide til at finde dokumenterne i EU-systemet

Dokumenttyper fra Rådet

Rådet for den Europæiske Union (eller Ministerrådet) er sammen med Europa-Parlamentet den centrale lovgivende institution i EU:

 • Rådets holdninger og Rådets fælles holdninger (AG)
 • Rådets samstemmende udtalelser (KG)
 • Medlemsstaterne - initiativer (IG)
 • Andre af Rådets eller medlemslandenes retsakter (XG)

Formandsskabet

Formandsskabet for Rådet for Den Europæiske Union går på skift mellem medlemslandene. Formandslandet tilrettelægger og leder alle møder og foretager dermed også en prioritering af indholdet. Oversigt over Formandsskaberne.

Dokumentregistre og generelle oplysninger

Register over dokumenter fra Rådet for Den Europæiske Union: Det offentlige register over Rådets dokumenter indeholder henvisninger til de rådsdokumenter, der er indført deri ved hjælp af et automatisk arkiveringssystem. Således er alle ikke-følsomme dokumenter, der forelægges for Rådet eller et af dets forberedende organer, og som skal danne grundlag for drøftelser, har indflydelse på beslutningsprocessen eller afspejler, hvor langt man er kommet i en given sag, nævnt i registret. Kronologisk indeholder registeret referencer fra 1999 og frem.

Ministerrådet (Rådet for Den Europæiske Union) - Informationsressourcer

Ministerrådet (Rådet for den Europæiske Union):

EU’s centrale beslutningsorgan og fungerer sammen med Europa-Parlamentet som EU’s lovgivende myndighed (den almindelige lovgivningsprocedure). P.t. er der 10 forskellige råd med hvert sit arbejdsområde, og som består af de enkelte landes fagministre. Rådet har fem centrale ansvarsområder:

 1. at vedtage EU-lovgivning (på de fleste områder i samarbejde med Europa-Parlamentet)
 2. at koordinere medlemsstaternes politikker. F.eks. varetages den økonomiske politik af Økofinrådet.
 3. at udvikle EU's fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, FUSP (retningslinjerne fastlægges af Det Europæsiske Råd)
 4. at indgå internationale aftaler mellem EU og én eller flere stater eller internationale organisationer
 5. at vedtage EU's budget sammen med Europa-Parlamentet

Ministerrådet har myndighed til at pålægge Kommissionen at fremsætte et lovforslag på et givent område.

Beslutningsmåde: varierer fra område til område enten via enstemmighed (vetoret) eller via kvalificeret flertal (efter en særlig fordelingsnøgle der skal sikre balance mellem de store og de små lande). I Danmark skal ministrene have mandat fra Europa-udvalget forud for en afstemning i Ministerrådet. Mødernes ledes af det land, der har formandskabet.

Informationsressourcer:

Generelle oplysninger om bl.a. Ministerrådets arbejdsprocedurer

Fællesskabets politikområder

FUSP (CESP) – den Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik – er fra 2009 overgået til en selvstændig institution, EU’s højtstående repræsentant for udenrigspolitik og sikkerhedspolitik.

Aktindsigt i Rådets dokumenter

 

Litteratur om Rådet:

Henvisninger (bibliografier) til litteratur om Rådet og dets arbejde.

Dokumenter fra Rådet

Dokumenter vedrørende det daglige arbejde i Rådet:

 • De seneste dokumenter (dansk), (engelsk)
  De seneste dokumenter fra bl.a. Rådets Generalsekretariat
 • Dokumenter fra Rådets samlinger
 • I/A-punkts-noter (dansk) (engelsk)
  Rådets Generalsekretariat udarbejder notater til de enkelte punkter på Rådets dagsorden.
 • Retsakter og andre instrumenter (dansk) (engelsk)
  Rådets register kan med fordel bruges til at fremfinde dokumenter, der kan være være enighed om i Rådet, men som mangler den formelle godkendelse og efterfølgende offentliggørelse i EU-Tidende.
 • Drøftelserne i andre rådssammensætninger (dansk) (engelsk)
  Udenrigsministerrådet (almindelige anliggender) modtager før de månedlige møder en oversigt over de vigtigeste emner, som skal eller har været til forhandling i andre rådskonstellationer.
 • Månedsoversigter over Rådets retsakter
  Liste over Rådets retsakter og andre dokumenter af ikke-lovgivende karakter, herunder afstemningsresultater, stemmeforklaringer og erklæringer til mødeprotokollen, når Rådet optræder som lovgivende myndighed.