Skip to Main Content

Danske Retskilder: Søgning efter Juridisk litteratur

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Juridiske bibliografier

En bibliografi er en fortegnelse over bøger og andre dokumenter inden for f.eks. et fagområde. Bibliografierne er primært velegnet til at finde litteratur fra før 1990. Litteratur udgivet efter 1990 skal primært findes via bibliotekskataloger mm.

Dansk Juridisk Bibliografi (1950-1989, online version 1988-1998 som p.t. ikke er tilgængelig). Den indeholder henvisninger til juridiske bøger og artikler og opfattes som meget dækkende for denne periode.
I dette værks indledning er der en informativ oversigt over bibliografiske hjælpemidler til at finde dansk og nordisk juridisk litteratur.

Danske Kommissionsbetænkninger (1850-1990  med tillæg frem til 1993): Bibliografien dækker perioden fra 1850 til 1993. Ud over betænkninger er der medtaget meget andet offentlig materiale (rapporter, notater mm.), der har haft direkte betydning for lovgivningsarbejdet og den offentlige debat. Dette værk findes på CBS Bibliotek.
Betænkninger kan også findes via Statens Netbibliotek.

Juridiske Litteraturhenvisninger ved Torben Lund (Kbh. 1950): denne bibliografi dækker perioden 1900-1949 og indeholder en alfabetisk fortegnelse over juridisk litteratur, lovregister, stikordsregister og en systematisk oversigt (emneindgang).

Den Danske Retslitteratur 1950-1955 ved Torben Lund (Kbh. 1956): denne bibliografi dækker perioden 1950-1955 og er et supplement til Juridiske Litteraturhenvisnnger og med samme opbygning.

Litteraturoversigter: Projekt Jurabog har samlet en række bibliografiske værker med oversigter over juridisk litteratur og andet juridisk materiale.

Juridiske portaler

Jura LibGuides

I Jura LibGuides finder du en række informationsressourcer grupperet efter lande og emner.

 


GlobaLex:

Guides til retssystemer og juridisk informationssøgning for en lang række lande


HG, Hieros Gamos

portal for juridisk information med links til retsområder, søgeredskaber til at finde advokater mm. Portalen har bias mod en amerikansk dækning, men har informationer fra hele verden.

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Juridiske bøger

Bibliotekskataloger:

Et godt sted at starte sin søgning efter juridisk litteratur er CBS Bibliotek (Libsearch) og Bibliotek.dk:

  • CBS Bibliotek (Libsearch): på det juridiske områder anskaffer biblioteket stort set alle danske udgivelser. Også inden for EU-retten findes der megen litteratur. Af øvrige retsområder er der især litteratur om de nordiske lande, Storbritannien og USA.
  • Bibliotek.dk: fælles søgesystem for alle danske biblioteker, dvs. både folkebiblioteker, forsknings- og universitetsbiblioteker.

 

Karnov Jura: i Karvov Online kan du under Retskilder afgrænse dine søgeresultater til en litteratursøgning 


 


Projekt Jurabog

 

Projekt Jurabog er et ikke-kommercielt initiativ, der vil digitalisere ældre dansk juridisk litteratur i bogform og gøre denne litteratur gratis tilgængelig for almenheden via internettet. Du kan læse mere om projektet via dette link

Juridiske monografier: p.t. (juli 2023) ligger hundredvis af juridiske bøger fuldtekst tilgængelige

Andre udgivelser: under denne rubrik er der adgang til antologier, biografier, domsoversigter, festskrifter, litteraturoversigter mm. 

Licensvilkår: en række bøger på Projekt Jurabog er beskyttet af lov om ophavsret. Det er tilladt at downloade kopier af disse beskyttede værker til brug for brugeren selv eller til brug for nære kolleger, herunder i professionelle sammenhænge. Kopiering herudover, f.eks. ved opload til hjemmesider, sociale medier og streamingtjenester, eller kopiering med henblik på brug i undervisning kan kun ske i overensstemmelse med undtagelsesreglerne i ophavsretsloven eller ifølge gældende aftaler indgået med Copydan Tekst & Node. Der er derimod fri adgang til at linke til Projekt Jurabog og til alle værker på siden, herunder i mails, på internethjemmesider, sociale medier o.l.


Forlagenes hjemmesider:

Følger du meget med i hvad der udgives inden for det juridiske område, kan man med fordel gå ind på forlagenes hjemmesider. De centrale danske juridiske forlag er DJØF ForlagKarnov Group (tidligere navn: Thomson Reuters) og GAD/Gjellerups Forlag. Af andre forlag kan nævnes Hans Reitzels Forlag, Ex Tuto Publishing, Werlauff Publishing og Forlaget Pejus.
I Karnov-portalen er der også et særskilt menupunkt, hvor du kan finde information om bøger udgivet af Karnov Group og Gjellerup.


Diverse

FIND-eR (tidligere ECLAS) er bibliotekskataloget ved Europa-Kommissionens bibliotek. Eclas indeholder referencer til mange tidsskriftsartikler og bøger om EU-forhold - herunder EU-retten. Der er også referencer til EU-rapporter og lignende EU-dokumenter. Eclas afspejler EU's mangfoldighed med hensyn til sprog.

Synopsis indeholder tusindvis af henvisninger til litteratur og retspraksis fordelt på mange juridiske emner med fokus på dansk ret. Det er gratis at benytte denne tjeneste, men det kræver et abonnement, hvis man vil have adgang til alle informationer. Synopsis er udarbejdet af advokat Jørgen U. Grønborg.

 

Juridiske artikler og tidsskrifter

Artikelsøg (via bibliotek.dk):

søgning efter artikler (artikelreferencer) i danske aviser og tidsskrifter (fra 1945 og frem). Basen indeholder bl.a. artikler fra mere end 20 danske og enkelte nordiske juridiske tidsskrifter. Der findes en liste over de aviser og tidsskrifter, som der er artikelreferencer til i bibliotek.dk. I den systematiske fortegnelse i denne oversigt findes de juridiske tidsskrifter primært listet i gruppen 34.

Søgetip: i feltet "Tidsskrift eller avis" kan du afgrænse din søgning til et bestemt tidsskrift

 

Libsearch (Bibliotekskatalogen):

indeholder i et vist omfang referencer til artikler fra juridiske tidsskrifter

Søgetip: i Avanceret Søgning kan du i søgefeltet afgrænse til at søge på tidsskriftets navn. Herved får du alle de artikler frem, der er i basen fra pågældende tidsskrift.

 

Ugeskrift for Retsvæsen, UfR:

UfR online indeholder artikler i fuld tekst fra den litterære afdeling B (1988- d.d.) og udvalgte artikler fra perioden 1868-1987. CBS Bibliotek har desuden papirudgaven af UfR fra 1898 - 2002.

 

Karnov Online (Karnov Portalen):

på forsiden af Karnov Groups hjemmeside er der mulighed for at søge efter juridiske tidsskriftsartikler. Søgeresultaterne bliver bl.a. filtreret efter følgende dokumenttyper: Artikler, Bøger, Paradigmaer, Andet.

 

Karnov: Skat & Erhverv: 

Artikler inden for især selskabsret, skatteret, revisor- og regnskabslovgivning. Under modulet ”Søgning” er der søgemuligheder efter artikler fra følgende tidsskrifter: ”Revision og Regnskabsvæsen” (1987 og frem), ”RevisorBladet (1980 og frem), ”SR-Skat” (1989 og frem), Skattepolitisk Oversigt (fra 1980 og frem), Ugeskrift for Skat (2007 og frem)

 

Find Tidsskrifter

Denne søgefunktion giver dig mulighed for at se, om CBS Bibliotek har adgang til et bestemt tidsskrift -  enten online eller i papir. Du søger tidsskriftet frem ved at søge på dets titel

 

Westlaw:

indeholder blandt meget andet også flere hundrede juridiske tidsskrifter i fuldtekst. Der er tale om engelsksprogede tidsskrifter, hvor hovedparten er amerikanske eller engelske. Følgende to databaser i Westlaw kan det anbefales at begynde med ved artikelsøgning:

  • Legal Journals Index (LJI): indekserer artikler fra mere end 400 juridiske tidsskrifter fra Storbritannien og Europa. Kronologisk findes der referencer til artikler fra 1986 - d.d.
  • Journals & Law Reviews (JLR): indeholder artikler fra en lang række især amerikanske juridiske tidsskrifter (Law Reviews) m.m.

Specialeskrivning

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact