Skip to Main Content

Danske Retskilder: Udenlandsk og International ret

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Hvad er International og Udenlandsk ret

Grundlæggende har retten gennem århundreder haft en national karakter, om end der altid har været ev vis form for internationalisering, der er kommet til udtryk i påvirkninger og egentlige lån.

Udenlandsk ret (ofte betegnet fremmed ret): her er der tale om national ret i andre lande, der ikke har nogen direkte betydning for den danske ret

Folkeret (international ret): regler der gælder for stater (folk), eller som er etableret ved aftaler (traktater) mellem stater. Traktater kan indgås bilateralt (mellem to stater) eller multilateralt (mellem flere stater).
Folkeretlige regler har ikke direkte bindende virkning i dansk ret, men det antages gerne, at de har en vis betydning. I visse tilfælde kan konventioner tillægge borgerne adgang til at påberåbe sig konventionsreglerne.

EU-ret: EU hviler på et kompliceret traktatretligt grundlag. På den ene side hviler EU-retten på multilaterale traktater mellem stater (dvs. folkeret). På den anden side har de enkelte medlemsstater også overdraget lovgivningskompetence (også kaldet for derogation) samt delvis suverænitetsafgivelse (i Danmark efter Grundlovens §20). EU som retsdannelse er dermed supranational (overnational). Retten skabes i EU-institutioner, der fastsætter regler for medlemsstaterne, men også indirekte og direkte for borgerne. EU-retten er dermed også en del af gældende dansk ret. Der er mere om EU-retten i guiden EU- hvor findes dokumenterne

 

Nationale juridiske ressourcer

Oversigt over centrale udenlandske doms- og retsdatabaser mm.:

 

Finland:
Finlex er det centrale websted som formidler juridisk information både i form af lovgivning og retspraksis.

Norge:
Lovdata omfatter også både lovgivning og retspraksis. Der er delvis tale om en betalingstjeneste.

Sverige:
Lagrummet indeholder  ligeledes både lovgivning og retspraksis. Derudover findes der en god oversigt over relevante retskilder

Norden:
Arbetsrättsportalen giver en god indgang til at finde de relevante databaser med henblik på at finde love, lovforarbejde og retspraksis i henholdsvis Finland, Norge, Sverige og Danmark. Indholdsmæssigt ligger fokus på det arbejdsretlige område

Tyskland:
Juris er navnet på den tyske retsportal. Der er delvis tale om en betalingstjeneste.

USA:
Online Legal Research: Beyond LexisNexis & Westlaw: denne vejledning beskriver en række (gratis) online retskilder med fokus på USA

Litteratur vedr. juridisk informationssøgning

Juraportaler - retssystemer og international ret

GlobaLex
Guides til nationale retssystemer og juridisk informationssøgning for en lang række lande og international ret.
Portalen er inddelt i tre afdelinger:

  • International Law Research: adgang via emner og regioner
  • Comparative Law Research: juridiske ressourcer med komparativ tilgang
  • Foreign Law Research: præsentation af centrale juridiske informationssystemer for de enkelte lande i form af Research Guides

HG, Hieros Gamos              Billedresultat for hg hieros gamos

portal for juridisk information med links til retsområder, søgeredskaber til at finde advokater mm. Portalen har bias mod en amerikansk dækning, men har informationer fra hele verden.


e-Justice:           
information om retsvæsenet og de forskellige retssystemer i EU's medlemslande


Foreign Law Guide:        Billedresultat for foreign law guide
central kilde til at finde juridiske informationer vedr. de enkelte retssystemer, lande og international ret. Kun adgang mod betaling.

International ret - informationsressourcer

United Nations Treaty Collection: FN's samling af traktater

Labour standards: adgang til internationale standarder, konventioner og protokoller inden for arbejdsmarkedet

 

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact