Skip to Main Content

Danske Retskilder: Retsafgørelser (retspraksis)

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Danmarks Domstole

Litteratur om Voldgift

CBS Bibliotek findes der en række bøger om voldgift.

Søgetip: søg på voldgift AND Danmark

Erik Sonne, Fagreferent i Jura

Retsafgørelser (retspraksis)

Retsafgørelser sker ikke kun ved domstole men også ved diverse klagenævn, voldgiftsinstanser og administrative myndigheder.

Domme:

Juridiske retsafgørelser foretaget ved domstole er typisk omgærdet med størst interesse, bl.a. fordi domstolene foretager de sidste og endelige afgørelser og således har størst betydning for efterfølgende retspraksis. Dette gælder især de såkaldte præjudikater, dvs. retsafgørelser med en regelskabende virkning.

Ved domstolene træffes der forskellige typer afgørelser: domme der indeholder den endelige afgørelse af en sag; kendelser afsiges ofte i forbindelse med en retssags formalitet (en kendelse skal begrundes); og beslutninger anvendes især vedrørende processuelle spørgsmål (en beslutning skal normalt ikke begrundes)

Administrative afgørelser:

Afgørelser der træffes af administrative myndigheder. Rent antalsmæssigt er der tale om et stort område. Betydningen som retskilde varierer fra område til område. Informationsmæssigt kan de være vanskelige at håndtere grundet den manglende tilgængelighed.

Ankenævns- og voldgiftsafgørelser:

Inden for specielle områder kan anke- og voldgiftsafgørelser have en vis betydning som retskilder. Historisk har det især været tilfældet for arbejdsrettens område med konfliktløsningsorganer som Arbejdsretten og den faglige voldgift.

Voldgift: her afgøres tvister ved en voldgift i stedet for ved de almindelige domstole. Denne form er typisk hurtigere og normalt uden appelmulighed.

 

Bøger om det danske retsvæsen


På CBS Bibliotek kan du finde litteratur om retsplejen, domstolene mm. i Danmark.

Søgetip: søg f.eks. på domstole AND Danmark eller retspleje AND Danmark

Domstolssystemet

Domstolssystemet er opbygget hierarkisk. Selve organiseringen og arbejdsgangen er reguleret efter Retsplejeloven:

Byretter: stort set alle retssager anlægges ved byretten. Byretten fungerer både som civilret og kriminalret. Undertiden også som boligret og handelsret. Desuden har byretten også en afdeling som fungerer som skifteret, og en afdeling som fungerer som fogedret.

Landsretterne (Vestre Landsret og Østre Landsret): et princip i dansk retspleje er muligheden for kunne anke en dom (to-instansprincippet). Domme fra byretterne kan typisk ankes til Landsretten. 

Højesteret: landets øverste domstol der fungerer som appelret for sager af principiel betydning afsagt af Sø- og Handelsretten og landsretterne. Procesbevillingsnævnet afgør typisk om en sag er så principiel, at den kan ankes til Højesteret. 

Sø- og Handelsretten: er inddelt i to afdelinger. Retsafdelingen tager sig af retssager vedrørende erhvervslivets forhold (immaterialret, konkurrenceret, forbrugerspørgsmål m.m.). Skifteafdelingen tager sig af sager om konkurs, gældssanering, betalingsstandsning m.m. i det storkøbenhavnske område.

Tinglysningsretten: tager sig af alle sager med tinglysning af rettigheder i bilbogen, ejendomsbogen, personbogen m.m. Selve retten er beliggende i Hobro. For flere oplysninger se under "Andre vigtige juridiske ressourcer" / Tinglysning.

Voldgift

Inden for det erhvervsmæssige område er der en udbredt tradition for at bruge voldgift som en form for konfliktløsning. Med voldgift er der tale om en privat konfliktløsningsform. De involverede parter i en sag bliver enige om, at konflikten skal løses af en eller flere voldgiftsmænd i stedet for af domstolene. Selve voldgiften foregår typisk bag lukkede døre og uden appelmulighed. Informationsmæssigt er svagheden ved voldgift, at afgørelserne sjældent publiceres.

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact