Skip to Main Content

Danske Retskilder: (International) Voldgift

Vejledning til hvor og hvordan de danske retskilder findes

Hvad er Voldgift?

Voldgift er et alternativ til de traditionelle retssager, men voldgiftssager har i princippet det samme formål - at løse et stridsmål eller en tvist. Voldgift baserer sig på aftalefrihed, hvor parterne har mere indflydelse på sagens gang, end hvis sagen anlægges ved en domstol.

Institutionel voldgift: sagen anlægges hos et såkaldt voldgiftsinstitut. Hvis sagen anlægges her, mister parterne en del af deres frihed, da der tages udgangspunkt i instituttets faste rammer.

Ad hoc voldgift; her  har parterne næsten fuldstændig frihed til at sammensætte og etablere voldgiftsretten.

For en mere uddybende beskrivelse se artiklen af Peter Arnt Nielsen: Hvad er voldgift (kilde: Dansk Forening for Voldgift)

Voldgift - Danmark

Voldgiftsorganer

Voldgiftsinstituttet: Der har siden 1894 eksisteret en fast voldgiftsinstitution i Danmark, som har medvirket ved løsning af tvister af forskellig art. Reglerne om voldgift blev revideret i 2004 med henblik på at bringe reglerne i over­ens­stem­melse med almindelig international standard samt igen i 2006 med henblik på at bringe reglerne i overensstemmelse med den voldgiftslov, som blev vedtaget i Danmark i 2005. Senest er reglerne blevet ændret i oktober 2007. På Voldgiftsinstituttets hjemmeside findes en oversigt (med links) til den gældende lovgivning m.m. inden for området.


Dansk Forening for Voldgift er en forening der arbejder for at fremme forståelsen og interessen for dansk og international voldgift. På foreningens hjemmeside er der samlet en række informationsressourcer om voldgift: links til en række faste voldgiftsinstitutioners hjemmesider, nationale voldgiftslove og internationale reglervoldgiftsorganisationer nationale voldgiftsinstitutioner og online tidsskrifter med fokus på voldgift.


Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed: beskæftiger sig med konfliktløsning på bygge- og anlægsområdet i relation til AB92,  Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer for bygge- og anlægsvirksomhed. 


CISG Nordic database: adgang til CISG domme, artikler og rapporter med relevans for de nordiske og baltiske lande

CISG Database: PACE (Pace Law School) - database vedr. CISG og International Commercial Law

CISG Unilex: her er der bl.a. mulighed for at finde domme fra enkelte lande

International Voldgift

 

CISG Nordic database: adgang til CISG domme, artikler og rapporter med relevans for de nordiske og baltiske lande

CISG Database: PACE (Pace Law School) - database vedr. CISG og International Commercial Law

CISG Unilex: her er der bl.a. mulighed for at finde domme fra enkelte lande


Kluwer Arbitration

Kluwer Arbitration giver adgang til primære kilder, ekspertkommentarer mm. inden for international voldgift. Databasen dækker retspraksis - bl.a. fra International Chamber of Commerce - kommentarer, konventioner, lovgivning, modelklausuler fra centrale publikationer.

Nogle af de centrale funktioner i databasen:

 • Books / Journals: Fuldtekstadgang til mere end 380 bøger og 20 tidsskrifter
 • ICCA Publications: adgang til en række publikationer fra International Council for Commercial Arbitration (ICCA)
 • Practical Insights: giver dig mulighed for at finde svar på voldgiftsspørgsmål på tværs af flere jurisdiktioner (f.eks. fra publikationen International Handbook Commercial Arbitration) (ingen adgang via CBS)
 • Home: under dette modul er det muligt at afgrænse sine søgninger (Filters) til en række underområder:
  • Titles: bøger og tidsskrifter
  • Awards: søgning efter voldgiftskendelser fra de forskellige voldgiftsorganisationer
  • Court decisions: søgning efter nationale domme
  • Jurisdictions: du kan afgrænse indholdet til et bestemt retsområde. Databasen dækker mere end 180 forskellige retsområder. Inden for hvert retsområde har du adgang til domstolsafgørelser, lovgivning, kommentarer og de bilaterale investeringsaftaler (BITs)
  • Organizations: Adgang til udvalgt indhold fra mere end 200 voldgiftsorganisationer
  • Analytics: Internationale voldgiftsdata fordelt på regioner og sektor (ingen adgang via CBS)
 • Special focus: om Awards, Chinese Court Decision Summaries, BITs – Bilateral Investment Treaties, Forms and templates, Multilateral Treaties (Conventions), New York Convention Decisions Tool, and External Resources
 • blogs inden for voldgift og mægling (mediation)

Westlaw International 
Voldgiftsmodulet i denne database giver adgang til voldgiftskendelser, domme, kontrakter med mere.

Søgetips: vælg modulet Arbitration Materials

CBS Library, Solbjerg Plads 3, DK-2000 Frederiksberg, Denmark

Homepage | Addresses and Opening Hours | Contact